HomeNieuwsBegroting 2019 en Najaarsnota 2018

Begroting 2019 en Najaarsnota 2018

Publicatiedatum: 9 nov. 2018

Een Statenvergadering die vrijwel geheel in het teken staat van de provinciale financiën. Dat was de Statenvergadering op vrijdag 9 november 2018 waarin de behandeling van de Najaarsnota 2018 en de Begroting 2019 op de agenda stonden. De PZC berichtte twee weken geleden dat Statenvergaderingen voor kijkers thuis vaak weinig boeiend zijn. De SGP heeft vandaag een poging gedaan om voor wat vuurwerk te zorgen. 

Er zijn heel wat zaken aangestipt die voor Zeeland en de Zeeuwen belangrijk zijn. Om u een lange opsomming te besparen, is de bijdrage van SGP-fractievoorzitter Goos Roeland op beeld te bekijken in de video onderaan dit artikel. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten; de SGP heeft aandacht gevraagd voor o.a. waterberging, waterveiligheid, zoetwater, energietransitie, cultureel erfgoed, de Zanddijk, verkeersveiligheid, natuur, tarieven van de Westerscheldetunnel, zonnepanelen op daken en toezicht in het buitengebied. Tevens heeft de SGP nog een reactie gegeven op de ophef die is ontstaan naar aanleiding van de Godslastering die plaatsvond op het Nazomerfestival. Die reactie kunt u hieronder bekijken. 

Een Statenvergadering over de begroting is voor politieke partijen een belangrijke vergadering waarin moties en amendementen ingediend kunnen worden om eigen wensen in beleid om te zetten. Zo ook voor de SGP. Een drietal moties zijn door de SGP ingediend. 

Vrijwillige realisatie Natuurnetwerk Zeeland
De provincie is volop bezig met het realiseren van het Natuurnetwerk Zeeland. Daar moeten de nodige hectares voor verworven worden. De SGP vindt het niet wenselijk dat het middel van onteigening hiervoor ingezet wordt. Het is belangrijk dat gronden vrijwillig verworven worden om het draagvlak voor het realiseren van natuur te vergroten. De SGP had een motie ingediend waarin het college van Gedeputeerde Staten wordt opgedragen om de realisatie van het Natuurnetwerk Zeeland af te ronden zonder het middel van onteigening te gebruiken. De gedeputeerde heeft toegezegd om haar uiterste best te doen om gronden alleen vrijwillig te verwerven. Daarop heeft de SGP de motie aangehouden en in de binnenzak gestoken. 

Waterstof als energiedrager
Energietransitie is een belangrijke opgave waar de provincie de komende jaren vorm aan dient te geven. Er moet een overstap gemaakt worden van fossiele brandstoffen naar duurzamere vormen van energie. Landelijk is er een werkgroep waterstof die in het kader van het Klimaatakkoord onderzoek doet naar de rol van waterstof als energiedrager. Tevens heeft het samenwerkingsplatform in de industrie - Smart Delta Resources - aangekondigd onderzoek te gaan doen naar waterstof als alternatieve gastoevoer in plaats van aardgas. De SGP heeft het College in een motie gevraagd om in Zeeland in 2019 aan de slag te gaan met de resultaten van de landelijke werkgroep waterstof en actief aan te sluiten bij het onderzoek van Smart Delta Resources. Een groot voordeel van waterstof als energiedrager is namelijk dat een overschot aan opgewekte zon- en windenergie opgeslagen kan worden en in een periode van minder stroomproductie weer omgezet kan worden in energie. Het gebruik van waterstof zou wellicht een grote ontwikkeling kunnen zijn om van aardgas af te komen. Bovendien kan gebruik gemaakt worden van dezelfde infrastructuur. De motie is aangenomen met steun van CDA, PvdA, VVD, GroenLinks, SP, D66, Partij voor Zeeland, Zeeland Lokaal en 50Plus. 

Aanstelling Agro functionaris
De agrarische sector is een belangrijke sector voor Zeeland, zowel economisch alsook landschappelijk. Door allerlei nieuwe beleidsdocumenten leven er veel vragen bij agrariërs over de (on)mogelijkheden voor hun bedrijfsvoering. De SGP vindt het belangrijk dat agrarische ondernemers bij één centraal persoon terecht kunnen met hun vragen. Bij die persoon moet alle kennis over het van toepassing zijnde beleid gebundeld zijn. De SGP heeft het College in een motie opgedragen om een Agro functionaris aan te stellen die als centraal aanspreekpunt fungeert voor agrariërs bij vragen over provinciaal beleid. De gedeputeerde heeft aangegeven dat deze functionaris er al is. Voor agrariërs is het echter erg lastig om te erachter te komen hoe zij deze functionaris kunnen bereiken. De gedeputeerde heeft toegezegd om op de website van de provincie duidelijk te vermelden bij wie agrariërs in het vervolg terecht kunnen. Met deze toezegging op zak, heeft de SGP de motie ingetrokken.