HomeNieuwsBegrotingsbehandeling 2018

Begrotingsbehandeling 2018

Publicatiedatum: 10 nov. 2017

Een half uur voor aanvang van de Algemene Beschouwingen van de Provinciale Staten van Zeeland, publiceerde de PZC een analyse van steun en stemgedrag door coalitie- en oppositiepartijen. Uit de analyse bleek dat de woordvoerders van de coalitiepartijen nauwelijks worden onderbroken. Kennelijk hadden de Statenleden deze analyse ter harte genomen, want het werd een levendige discussie over de tal van onderwerpen. In dit artikel vindt u een greep uit het betoog van de SGP met onderaan een video over de belangrijkste aandachtspunten.

Allereerst heeft de SGP benadrukt dat het buitengewoon belangrijk is dat de belangenbehartiging van Zeeland in Den Haag op een goede wijze plaatsvindt. Het is van belang dat er voldoende regiokandidaten vanuit Zeeland in de Tweede Kamer zitten. Naast de randstad, moet ook de regio sterk vertegenwoordigd zijn. Namens de SGP helaas geen regiovertegenwoordigers in Den Haag, maar wel Elbert Dijkgraaf die heel veel belangstelling voor Zeeland aan de dag legt.

Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’
Het nieuwe kabinet heeft vorige maand het nieuwe regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben daarop een beschouwing vanuit Zeeuws perspectief gemaakt. In deze beschouwing wordt een voorlopige analyse gegeven van de betekenis van het regeerakkoord voor Zeeland. De SGP is van mening dat het college nog dieper zou moeten kijken naar de mogelijkheden die het regeerakkoord biedt waar wij in Zeeland gebruik van kunnen maken. Tevens zou de provincie (zowel ambtelijk als bestuurlijk) zich op een positieve wijze richting Den Haag kunnen begeven met het signaal dat er veel regeringsdoelstellingen zijn die wij mede voor het kabinet kunnen realiseren.

(Financieel) beleid en de uitvoering hiervan
De SGP heeft haar waardering uitgesproken voor de inzet van het college voor onze provincie. Er zijn tal van voorbeelden om dit te illustreren, maar vanwege tijdsgebrek is dit achterwege gelaten. Met betrekking tot het beleid zijn er een aantal zaken waar de SGP aandacht voor heeft gevraagd.

De begroting in het algemeen
De laatste jaren is er gespaard voor de toekomst. Daardoor heeft de Provincie een behoorlijke Algemene Reserve. Tijdens de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer werd het voorbeeld van Jozef en zijn graanschuren genoemd door de SGP. De 7 goede jaren werden gebruikt om een voorraad in de schuren aan te leggen voor de 7 magere jaren. De Provincie Zeeland heeft een voorraadschuur die een eind leeg zal zijn als Provinciale Staten instemmen met de Statenvoorstellen die vandaag behandeld zijn. Dan is het zaak om de schuur weer aan te gaan vullen voor de toekomst.

Energietransitie
In de Investeringsagenda is er speciale aandacht voor energietransitie. Dat is positief, maar de SGP heeft daarbij wel een kanttekening geplaatst. Naast klimaat en energietransitie, zijn er nog tal van andere zaken waar we onze aandacht op moeten richten. Fractievoorzitter Roeland: ‘’We moeten goed naar onze rol kijken en zorgen voor een evenwichtige verdeling van onze middelen.’’ Wellicht kunnen we veel aan duurzaamheid doen, maar dan wel met het oog op het binnenhalen van financiële middelen van het Rijk en Europa.

Veiligheid
Een basistaak van de overheid is het zorgen voor veiligheid. De laatste tijd komen er steeds meer scheepsstrandingen voor. Gevaarlijke ladingen, ontploffingsgevaar en rampen die daaruit voort komen, kunnen ongekende gevolgen hebben. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor de leefbaarheid in Zeeland. De SGP wil graag van het college weten wat eraan gedaan wordt om de veiligheid te vergroten.
Hetzelfde geldt voor de veiligheid van dijken. Het college heeft aangegeven dat er per dijkkring in beeld gebracht wordt hoe we de voormalige zeedijken kunnen helpen bij het beperken van de gevolgen van dijkdoorbraken. De uitvoering hiervan ligt ver achter op schema. De SGP heeft benadrukt dat het belang wel onderkend moet worden en dat er versneld tot uitvoering gekomen moet worden.
Ook het onderwerp ondermijning is van belang. Fractievoorzitter Roeland heeft het college gevraagd of het regeerakkoord nog extra kansen biedt voor dit onderwerp.

Een van de andere zaken waar de SGP aandacht voor heeft gevraagd, is de zandhonger in de Oosterschelde. Wij hebben het idee dat die problematiek wat is ondergesneeuwd en horen graag of het college ons daarin kan geruststellen en wat er gaat gebeuren. Ook de detailhandelsvisie vormt een aandachtspunt. Die hadden we eigenlijk al verwacht. Er gebeurt veel in Nederland op het gebied van verschuiving van winkels naar internet. Dat vergt een passende reactie van overheden.

Leefbaarheid is belangrijk in Zeeland. Er staan gesprekken gepland met de colleges van burgemeester en wethouders. Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten daarvan. Fractievoorzitter Roeland: ‘’Kunnen we 2018 uitroepen tot het Jaar van de Leefbaarheid?’’

''Kunnen we 2018 uitroepen tot het Jaar van de Leefbaarheid?''

De fractie heeft ook aandacht gevraagd voor de herbestemming van beeldbepalende gebouwen (met name Rijksmonumenten). In de begroting staat helemaal geen actie aangekondigd, dus de SGP verwacht dat er wel actie gaat komen.

Statenvoorstel met financiële dekking sanering Thermphosterrein
Met betrekking tot de fusie tussen Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent wordt in het voorstel voorgesteld om alvast € 2,5 mln. te betalen voordat de samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen is ondertekend. De SGP vraagt zich af of dat wel verstandig is. Er moeten nog afspraken met Zeeland Seaports gemaakt worden over het overrendement na uitgifte van het Thermphosterrein. Fractievoorzitter Roeland: ‘’We hechten er zeer aan dat die afspraken op korte termijn gemaakt worden.’’
Met betrekking tot dit agendapunt heeft de SGP een motie ingediend die unaniem werd ondertekend. De motie roept het college op om in samenwerking met het Rijk lobby te voeren richting Europa om geld beschikbaar te stellen voor de sanering van het Thermphosterrein. De kosten voor de sanering drukken zwaar op de financiën van de provincie. Dit mag zo min mogelijk direct ten koste gaan van de Zeeuwse inwoners.

Tot slot heeft de SGP het college veel kracht en wijsheid toegewenst en we bidden het college dat toe. We hopen dat we in goede samenwerking ons kunnen inzetten voor onze mooie provincie Zeeland.