HomeNieuwsBehoud cultureel erfgoed

Behoud cultureel erfgoed

Publicatiedatum: 20 apr. 2017

In de afgelopen periode is de Oostkerk regelmatig in het nieuws gekomen. Het markante gebouw uit de 17e eeuw dreigt leeg te komen te staan. Deze zaak is slechts een enkel voorbeeld van de vele tientallen culturele erfgoederen die onze aandacht vragen.

Behoud en benutting van ons cultureel erfgoed (monumenten, cultuurlandschappen, boerderijen, voorwerpen, kerken met originele bestemming, enz.) is een speerpunt van de SGP waar wij veel belang aan hechten. De SGP is van mening dat het behoud van cultureel erfgoed een provinciale taak is.

In de vorige cultuurnota was geld vrijgemaakt voor het project ‘Kerk, krimp of kans’. Het in stand houden van kerkgebouwen is steeds moeilijker en al helemaal op het platteland. Voor een samenleving in een dorp bijvoorbeeld is de kerk een plek van ontmoeting. De SGP pleit er daarom voor het project ‘Kerk, krimp of kans’ een vervolg te geven door de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). Samen met de ChristenUnie en het CDA heeft de SGP bij Gedeputeerde Staten aandacht gevraagd voor de situatie omtrent het Rijksmonument Oostkerk. Dit heeft ertoe geleid dat de Provincie nog steeds in overleg is om de Oostkerk te redden. Naast de Oostkerk zijn er in Zeeland tientallen kerkgebouwen waarvan de toekomst in gevaar is. Ook ruim 100 wederopbouwkerken worden in hun voortbestaan bedreigd, omdat 95 kerken geen monumentenstatus hebben. Zij zijn dus niet beschermd tegen sloop. Zeker 28 gebouwen daarvan verdienen de status van gemeentelijk monument. SCEZ heeft recent al deze kerkgebouwen onderzocht. Het gaat om kerken gebouwd tussen 1940 en 1970. Zeker 12 kerken in Zeeland staan te koop of wachten op een herbestemming. Het vinden van een oplossing voor deze gebouwen blijkt een lastige opgave. Het Rijk wijst alleen bij hoge uitzondering nog kerkgebouwen aan als Rijksmonument. Daarom moeten deze kerkgebouwen een beschermde status kunnen krijgen. Voor de SGP is het daarbij belangrijk dat er passende voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van kerkgebouwen. Een goed voorbeeld hiervan is de Nieuwe Kerk in Zierikzee.

Ook andere culturele erfgoederen vragen onze toewijding. Nadat de SGP tezamen met de VVD een amendement indiende voor het continueren van subsidies aan vrijwilligersorganisaties, liet Gedeputeerde Staten (GS) in de eerste helft van 2016 blijken dat veel verenigingen en stichtingen niet bang hoeven te zijn dat ze hun subsidie kwijtraken. De Boerderijenstichting bijvoorbeeld is een vrijwilligersorganisatie die zich bezig houdt met de toekomst van de Zeeuwse boerderijen en instandhouding van de karakteristieke bebouwing. Zo blijven de Zeeuwse erven een waardevol en goed geïntegreerd onderdeel van ons Zeeuwse land. Zulke vrijwilligersorganisaties zorgen ervoor dat het Zeeuwse karakter bewaard blijft. De SGP is dan ook van mening dat de provinciale ondersteuning d.m.v. jaarlijkse subsidie van belang is. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de Zeeuwse molens. De draaipremieregeling voor historische molens moet in stand blijven.