HomeNieuwsBesluitvorming Kadernota Omgevingsvisie uitgesteld

Besluitvorming Kadernota Omgevingsvisie uitgesteld

Publicatiedatum: 15 dec. 2017

Er is van alles gebeurd in de afgelopen tijd. Een dag voor de behandeling van de Kadernota Omgevingsvisie, ontvingen Provinciale Staten een brief van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. In die brief delen de gemeenten mee dat ze het met een groot aantal punten uit de Kadernota niet eens zijn en daarover graag eerst willen proberen overeenstemming te bereiken met de Provincie. Mede naar aanleiding daarvan hebben Provinciale Staten besloten om de Kadernota tijdens de Statenvergadering van 15 december alleen in eerste termijn te behandelen. De besluitvorming is doorgeschoven naar volgend jaar. Dat geeft ons en de stakeholders tijd om alles zorgvuldig voor te bereiden. De SGP is blij met dit besluit, zodat we nog eens rustig kunnen reflecteren op de verschillende onderwerpen.

Op uitnodiging van de Provincie gaven gemeenten en andere stakeholders in de afgelopen periode hun input voor de op te stellen Kadernota. Allen waren in de veronderstelling dat we binnenkort een nieuwe Omgevingswet zouden hebben. Ook wij als Provincie waren verrast dat de Omgevingswet tot 2021 is uitgesteld. Het gevolg daarvan is dat Gedeputeerde Staten (GS) een U-bocht heeft moeten maken om van een Omgevingsvisie terug naar een soort Omgevingsplan+ procedure te gaan. Het is lastig dat partijen die al input hebben gegeven op basis van de uitnodiging daarvoor, nu geconfronteerd worden met een procedure waarbij die input niet helemaal meer kon worden meegenomen. De SGP vindt dit heel vervelend. Statenlid Van Burg: ‘’Hoe gaat GS daar nog vorm aan geven?’’

Tevens willen wij GS vragen om goed na te denken over welke stakeholders er allemaal bij het proces betrokken moeten worden. Als bijvoorbeeld de Kustvisie wordt toegepast op een groter gebied (tot Antwerpen en Bergen op Zoom toe), moeten er mogelijk ook meerdere stakeholders bij betrokken worden. Wat de SGP betreft zijn gemeenten de belangrijkste stakeholders. Dat zijn democratisch gekozen organen die prima in staat om de belangen in hun gemeente af te wegen. GS moet echter wel goed nadenken over welke stakeholders eventueel nog meer betrokken moeten worden (bijv. bedrijven) om een nieuwe vorm van protest bij het volgende stuk te voorkomen.

Met betrekking tot de inhoud van de Kadernota Omgevingsvisie een aantal aandachtspunten. Allereerst op het gebied van meerlaagse veiligheid. De SGP vraagt meer aandacht voor secundaire dijken. Dat is wat uit beeld verdwenen en heeft aanscherping nodig.

Landbouw / zoetwatervoorziening
Een tweede aandachtspunt is het sluiten van kringlopen. De SGP roept GS op om dat goed en duidelijk te omschrijven in de beleidsnota. Het sluiten van kringlopen is in Zeeland vrij ingewikkeld, omdat wij een landbouwprovincie zijn en minder veeteelt hebben. We hebben dus te maken met een mesttekort, waardoor het sluiten van een kringloop heel lastig is. Een ander aandachtspunt is de zoetwatervoorziening. Het is van groot belang dat dit betaalbaar is. Statenlid Van Burg: ‘’Het kan wat ons betreft niet zo zijn dat als bijv. het project Roode Vaart niet doorgaat (wat de zoetwatervoorziening wordt voor de landbouw op Tholen en Zuid-Beveland i.v.m. verzilting Volkerak Zoommeer), de gebruikers op moeten draaien voor de kosten van zoetwatervoorziening.’’ Tevens een opmerking over de passage in de Kadernota m.b.t. verpaupering van agrarisch vastgoed. Als in beleid wordt vastgelegd dat vervallen bebouwing extra natuurwaarde oplevert, dan moet dit altijd van tijdelijke aard zijn. Het opknappen van een boerderij moet altijd weer mogelijk zijn, tenzij de eigenaren zelf besluiten dat het natuurgebied wordt. 

Stedenbeleid / woningbouw
In de paragraaf over het stedenbeleid in de Kadernota wordt gesproken over de trek naar de steden. De SGP vindt dit te generaliserend. Er zijn namelijk ook dorpen die groeien als kool. Er moet wel ruimte blijven voor een natuurlijke groei van dorpen en buurtschappen. 

Duurzame en hernieuwbare energie
Met betrekking tot duurzame en hernieuwbare energie lijkt het ons verstandig de uitkomsten van de netwerksturing energie af te wachten (regionale energiestrategie) en de opgaven die hogere overheden ons opleggen. 

GS gaat nu hard aan de slag met alle aandachtspunten die door de politieke partijen zijn genoemd. Tevens wordt er opnieuw met de Zeeuwse gemeenten gepraat. Naar aanleiding daarvan wordt de Kadernota Omgevingsvisie in D.V. februari 2018 opnieuw in Provinciale Staten behandeld en dan zal ook de besluitvorming plaatsvinden.