HomeNieuwsCoalitieakkoord 'Samen verschil maken'

Coalitieakkoord 'Samen verschil maken'

Publicatiedatum: 5 jul. 2019

Een provincie waar ruim 380.000 mensen wonen, met allemaal hun eigen opvattingen en levensovertuigingen. Coalitiepartijen CDA, SGP, PvdA en VVD hebben hun visie op Zeeland gepresenteerd en hoe ze van daaruit als fracties en gedeputeerden willen werken: als verbinder van alle partijen in Zeeland, voor alle inwoners van Zeeland.

Tijdens de Statenvergadering van 5 juli 2019 werd het coalitieakkoord 'Samen verschil maken' besproken door alle politieke partijen.  Als coalitiepartner heeft de SGP getracht om zoveel mogelijk speerpunten uit het verkiezingsprogramma in te brengen in het akkoord. Een groot aantal SGP-thema’s zijn in het coalitieakkoord opgenomen.

In onderstaande video zijn een aantal van deze punten uitgelicht. De tekst gaat verder onder de video. 

Zoetwater
Wij krijgen water van Boven, maar we zijn er zo goed in geworden om al dat goede zoetwater snel naar de zee te dragen, zodat we met regelmaat een tekort hebben. Het Deltaplan zoetwater is erg belangrijk, voor natuur en landbouw. Hier moet voldoende geld voor uitgetrokken worden. Het College moet het Deltaplan nog dit jaar opstellen samen met andere overheden en landbouw- en natuurorganisaties in Zeeland. Samen het verschil maken. 

Bestuurlijke samenwerking
Zeeland is een provincie met weinig inwoners. Dus moet er op een goede manier samengewerkt worden met andere overheden. Regiocontracten moeten een duw krijgen. Walcheren en Schouwen-Duiveland bijvoorbeeld, blijven nog stil. Er moet op korte termijn werk van gemaakt worden. In de zomernota moeten daar goede plannen voor komen. 

Visserij- en schelpdiersector
De visserij- en schelpdiersector is een hele belangrijke, kenmerkende sector voor Zeeland. Bestuurlijke samenwerking gaat de komende jaren de sleutel voor succes zijn. Er loopt nu een convenant met natuurorganisaties en overheden om elkaar 10 jaar het werk te gunnen met ruimte voor zowel natuur als vissers. Eind van dit jaar loopt het convenant af. De SGP vindt dat het voor het College een speerpunt moet zijn om in het belang van Zeeland te werken aan een nieuw convenant.

Criminaliteit en veiligheid
Meer en meer horen we berichten over ondermijning en drugscriminaliteit. Ook in Zeeland komen steeds vaker drugsdumpingen voor. Het is een lastig te vangen onderwerp, letterlijk. Maar wel met een grote impact op de samenleving met een gevoel van onveiligheid. De SGP heeft Gedeputeerde Staten nadrukkelijk gevraagd om van het bestrijden van criminaliteit en ondermijning een prioriteit te maken. In de Zomernota moet meer geld beschikbaar gesteld worden om de specifiek Zeeuwse problemen aan te pakken. Het geld mag niet weglekken naar andere regio’s. Zeeuws geld moet gaan naar de problemen die hier zijn.

Verkeersveiligheid
Als het aan de SGP ligt, wordt er op korte termijn werk van gemaakt dat iedere school het Zeeuws Verkeersveiligheidslabel krijgt. Jongeren zijn kwetsbaar in het verkeer en het onderwerp raakt iedereen. Het lijkt een klein item, maar het kan zeer belangrijk zijn.
Ook de aanpak van de Zanddijk bij Yerseke leeft enorm. Het probleem van de verkeersveiligheid is urgent, maar als blijkt dat er langer gezocht moet worden naar haalbare varianten, kan dit proces veel tijd vragen en wellicht niet op korte termijn aangepakt worden. Als dit proces heel lang duurt, is een oplossing voor verheersveiligheidsproblemen op de Deltaweg misschien eerder aan de orde. Verkeersveiligheid is namelijk zo belangrijk dat daar snel progressie op geboekt moet worden, de provincie heeft hier een belangrijke taak.

Beeldbepalende kerken en boerderijen
De SGP is blij dat de motie over beeldbepalende gebouwen en kerkenvisies die vorig jaar door PvdA en SGP is ingediend, in de praktijk steeds meer vorm krijgt. Verschillende Zeeuwse gemeenten hebben inmiddels een kerkenvisie opgesteld. Kerken zullen een centrale rol in de samenleving blijven hebben, in welke vorm dan ook. Dat is waardevol. Het onderwerp moet dus aandacht blijven krijgen.

Klimaatakkoord
De gevolgen van het Klimaatakkoord voor de industrie zijn nog niet te overzien. Kunnen zij aanhaken bij klimaatplannen? Zal het zo zijn dat in andere landen de industrie anders belast gaat worden? De verschillende overheden in Zeeland moeten in Den Haag het belang van een gelijk speelveld tussen grensregio’s laten horen. Om goed met elkaar te kunnen concurreren is een gelijk speelveld uitermate belangrijk. De SGP vindt een goede lobby op dit onderwerp belangrijk.
Regio’s kunnen zelf nog invulling geven aan hetgeen in Den Haag besproken is. Het Klimaatakkoord moet nog verder uitgewerkt worden. Die rol moet de Provincie samen met het bedrijfsleven pakken.

Ouderen en jongeren
Het is goed dat er op veel onderwerpen in het coalitieakkoord aandacht is voor ouderen. Bijvoorbeeld met betrekking tot levensloopbestendig wonen, het openbaar vervoer, etc.
Als het gaat over jongeren, ligt er voor de Provincie een rol om jongeren de komende tijd meer te betrekken bij provinciaal beleid. Het is mooi dat de ambitie van de SGP dat iedere scholier één keer in zijn schoolperiode de Abdij kan bezoeken, is opgenomen in het akkoord. Concrete plannen om jongeren meer te betrekken bij de democratie moeten op korte termijn worden gemaakt.

Er is zoveel belangrijk, maar het is allemaal betrekkelijk. We kunnen heel veel plannen maken, maar het kan morgen zomaar over zijn. Memento mori, gedenk te sterven. Tot dat moment gekomen is, moeten we het goede zoeken voor de inwoners van Zeeland, met Gods hulp. De SGP wenst dit ook Gedeputeerde Staten toe.