HomeNieuwsFusie Zeeland Seaports

Fusie Zeeland Seaports

Publicatiedatum: 1 dec. 2017

Er is in de Statenzaal wel eens gezegd dat de SGP een conservatieve partij is. Niets is minder waar. De SGP is voorstander van verbeteringen. Als het goed is voor de toekomst, dan moet je dingen durven veranderen. Dan moet je daar ook voor gaan. De SGP is voorstander van de fusie tussen Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent. De partner is ook een logische partner als het gaat over inhoud, maat en schaal.

Binnen Zeeland is er wel eens kritisch naar de Provincie gekeken, omdat er kritische vragen werden gesteld. Kritische vragen houden wij ook. Dat wil niet zeggen dat we niet enthousiast zijn over de fusie, maar het is onze taak om kritisch te zijn als het gaat over zorgvuldige besluitvorming. Een second opinion zoals die is uitgevoerd past daar ook in. De SGP is niet tegen de fusie, integendeel, maar we vinden het wel van groot belang dat de Zeeuwse belangen zo goed mogelijk gewaarborgd worden.

Provinciale Staten (PS) hebben geen beslissingsbevoegdheid met betrekking tot de fusie. Die bevoegdheid ligt bij Gedeputeerde Staten (GS). PS hebben wel een brief opgesteld met wensen en bedenkingen over de fusie. Over het algemeen luistert GS goed naar PS. We gaan er dan ook vanuit dat essentiële punten uit de brief door GS worden overgenomen. De SGP heeft speciale aandacht gevraagd voor een aantal punten uit deze brief:

  • Strategische visie/10-jaren plan goedkeuren of vaststellen: De SGP wil graag van GS weten wat het wordt. Als het gaat over de inhoud, gaat vaststellen namelijk verder dan goedkeuren. Daar komen meer bevoegdheden bij kijken.
  • Toezichthoudend orgaan: Majeure bevoegdheden gaan naar dat orgaan. De eerste jaren moet daar een politieke vertegenwoordiging zijn. Dat is heel belangrijk. Het moet geen automatisme zijn dat die politieke vertegenwoordiging na 2 jaar verdwijnt. Statenlid Roeland: ‘’Laten we dat te zijner tijd goed evalueren en dan kijken wat de juiste beslissing is. 
  • Voordelen die de fusie op kan leveren: De SGP is van mening dat de fusie voordelen op kan leveren. Die moeten dan nog wel waargemaakt worden. Dat moet in de strategische visie goed uitgewerkt worden. 
  • Cultuurverschillen: Er zijn cultuurverschillen tussen Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent. Er zijn genoeg voorbeelden van fusies die later mislukt zijn door cultuurverschillen. Het is belangrijk dat daar aandacht voor gevraagd wordt. 
  • Opschortende voorwaarden: De SGP vindt het zeer belangrijk dat de samenwerkingsovereenkomst en de financieringsovereenkomst betreffende veiligstelling en sanering van Thermphos eerst ondertekend worden, voordat wordt overgegaan tot fusie. We hebben het college gevraagd hoe het daarmee staat en wat de kans van slagen is als het gaat over deze overeenkomsten. Komen daar goede en heldere voorwaarden uit zodat we in de toekomst verschoond blijven van allerlei discussies over een eventuele verdeling van overrendement nadat het Thermphosterrein schoon is opgeleverd? Dit overrendement moet wel ten goede komen aan Zeeland. De Provincie Zeeland heeft geen juridische/morele verplichting om een bijdrage te leveren aan de saneringskosten. Dat doen we wel, in het belang van Zeeland, van de economische structuur en in het belang van de mogelijkheden voor verdere havenontwikkeling. Als dat extra rendement oplevert, moet dat wel terugvloeien naar de Zeeuwse economie en de havens. 

Naast deze punten hecht de SGP er veel waarde aan dat het nieuwe havenbedrijf aandacht zal besteden aan de klanttevredenheid. Niet alleen van nieuwe klanten, maar ook van bedrijven die er al gevestigd zijn. Om die reden hebben wij een motie die hiertoe oproept, mede ingediend.