HomeNieuws#HOEDAN? Samen aan het werk!

#HOEDAN? Samen aan het werk!

Publicatiedatum: 6 apr. 2018

De Zeeuwse ziekte stond jaren terug bekend als het gebrek aan samenwerking tussen Zeeuwse overheden. En dat terwijl samenwerking in een kleine provincie als Zeeland juist zo belangrijk is. In opdracht van Gedeputeerde Staten onderzocht de commissie Janssen hoe de Zeeuwse overheden in onderlinge samenwerking invulling kunnen geven aan toekomstige opgaven.

#HOEDAN?
In het rapport #HOEDAN? dat de commissie in maart presenteerde worden een aantal aanbevelingen gedaan om het gezamenlijk bestuurlijk handelen in Zeeland te verbeteren. Er worden suggesties gedaan om de samenwerking tussen overheden te versterken, regio’s in Zeeland beter in hun kracht zetten en het Interbestuurlijke Programma (akkoord tussen Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen over aantal thema’s) als inhoudelijk kader te hanteren. Om tot deze aanbevelingen te komen, heeft de commissie alle geledingen in het Zeeuwse openbaar bestuur ondervraagd, inclusief gemeenteraden en Provinciale Staten. Een goede zaak vindt de SGP. In het rapport wordt een helder beeld geschetst waar we als Zeeland op dit moment staan. Statenlid Harold van de Velde: ‘’Het is zaak dat we geen discussie gaan voeren over die analyse, maar snel stappen maken in het concreet maken van de gegeven adviezen en hiermee in de doe-stand komen. Samen werk maken voor zaken waar inwoners profijt van hebben of om zaken nog beter te regelen.’’ Het credo ‘minder praten, meer doen’ is van toepassing op de uitkomsten van het rapport. Daarom is het ook goed dat er in de structuur dingen worden veranderd om het aantal overlegstructuren te verminderen.

Rolverdeling
Samenwerkende gemeenten moeten de ruimte krijgen. Provincie en waterschap moeten daarin faciliteren met expertise en capaciteit, maar niet te intensief betrokken zijn. Vanuit de toezichthoudende rol van de Provincie op de kwaliteit van het openbaar bestuur, is het zaak om toe te zien dat gemeenteraden de adviezen vanuit het rapport ter harte nemen en laten zien dat het menens is. Burgemeesters zijn een belangrijke pion aangezien zij volgens de gemeentewet verantwoordelijk zijn voor een goede samenwerking van de gemeente met andere gemeenten en met andere overheden.

Zeeuwse academie
Er moet snelheid gemaakt worden om een Zeeuwse academie op te zetten. Dit moet een ontmoetingspunt vormen op inhoudelijke opgaven tussen raadsleden, Statenleden, waterschap, colleges, maar ook ambtenaren. Als het aan de SGP ligt, wordt hier een soort broedplaats van gemaakt waar uitwisseling van kennis en ervaring plaatsvindt. Hier kan een koppeling gemaakt worden met inwoners en jongeren die mee willen doen en denken.