HomeNieuwsJaarstukken 2018 van Provincie Zeeland

Jaarstukken 2018 van Provincie Zeeland

Publicatiedatum: 7 jun. 2019

In de ochtend van vrijdag 7 juni 2019 werden de Jaarstukken 2018 van de Provincie Zeeland behandeld. De jaarstukken vormen een verantwoording van het College van Gedeputeerde Staten over het gevoerde financiële beleid en of doelstellingen zijn behaald. Het is goed dat deze verantwoording er is. Het geeft Provinciale Staten de gelegenheid om haar controlerende taak uit te voeren. Namens de SGP voerde fractievoorzitter Joan van Burg het woord.

Verbeterslag in verantwoording
De SGP heeft haar complimenten voor de ambtelijke organisatie uitgesproken. Er is ten opzichte van vorig jaar een verbeterslag gemaakt in het verantwoorden van het hoe en waarom van het gevoerde beleid. In 2018 was er meer grip op inkomsten en uitgaven. Er is scherper begroot en de begroting zit dichter bij wat er werkelijk is uitgegeven. Voorgenomen plannen zijn daadwerkelijk gerealiseerd. Door een betere begroting is er budget over voor andere zaken. Dat was een nadrukkelijke wens van de fractie. In de voorgaande jaren werd er vaak overbegroot. Aan het eind van het jaar bleef er veel meer geld over dan was begroot. Dat kan betekenen dat er van tevoren niet goed is begroot of dat de plannen niet volledig zijn gerealiseerd. De SGP vindt de gemaakte verbeterslag een goede ontwikkeling die in de komende jaren doorgezet moet worden.

Risico’s en reserves
De Provincie Zeeland heeft een aantal grote projecten met veel risico’s. Het aantal risico’s is afgenomen en er is nu meer zicht op deze risico’s. Dat is terug te zien in het vermogen van de provincie om risico’s af te dekken. Dat is een goede zaak. Het is ook goed om reserves aan te vullen in tijden van overvloed. Momenteel gaat het economisch heel goed. Een bekend landbestuurder, Jozef, van Joodse slaaf tot bestuurder in Egypte, bouwde heel lang geleden graanschuren in tijden van overvloed. Een mooi voorbeeld dat nog steeds actueel is. Als er geld over is, is het goed om dit niet allemaal uit te geven, maar te bewaren voor de toekomst.

Zorgelijke ontwikkelingen
Naast deze goede ontwikkelingen zijn er echter ook zaken die extra aandacht nodig hebben. De Marinierskazerne, de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), PAS-maatregelen, etc. Het is heel zorgelijk wat er de afgelopen week gebeurd is als het gaat om de PAS-maatregelen. De Raad van State heeft uitgesproken dat het Nederlandse programma om stikstof terug te kringen in kwetsbare natuurgebieden niet voldoet. Dat heeft gevolgen voor verleende vergunningen. Deze uitspraak gaat veel mensen treffen. Als overheid moeten we daarin een koers varen om mensen weer zekerheid te geven. Onzekerheid is het ergste voor ondernemers en mensen die met de regels moeten werken.

Zomernota
In de Zomernota zullen een groot aantal zaken nader uitgewerkt worden. Details voor de komende jaren worden dan ingevuld. De SGP ziet uit naar de behandeling hiervan. Er is een nieuw coalitieakkoord voor de komende 4 jaar. Daar staan al veel dingen in benoemd, in de Zomernota zullen nog veel meer dingen worden benoemd. 

Alles is relatief
In de Jaarstukken 2018 staan veel zaken waar de SGP blij en dankbaar voor is. Ook zaken waar minder blijdschap over is. De jaarstukken zijn echter relatieve documenten en de behandeling hiervan in Provinciale Staten is ook een relatief moment. Statenlid Van Burg: ‘’Eén ding is zeker, wij weten niet wat de toekomst brengt. Wij kunnen niet kijken over de horizon van de tijd.’’

De SGP heeft haar dank uitgesproken voor de basis die het afscheidnemend College heeft gelegd en wenst het nieuwe College Gods zegen voor de nabije en verre toekomst, hoe dichtbij die misschien ook kan zijn.}