HomeNieuwsKadernota Omgevingsplan 2018: meer ruimte voor uitbreiding van dorpen

Kadernota Omgevingsplan 2018: meer ruimte voor uitbreiding van dorpen

Publicatiedatum: 2 feb. 2018

Op 15 december 2017 behandelden Provinciale Staten de Kadernota Omgevingsvisie 2018 voor Zeeland in eerste termijn. Omdat er in eerste instantie nog veel zaken in de Kadernota stonden die op weinig steun van Provinciale Staten, gemeenten en andere maatschappelijke organisaties konden rekenen, is de besluitvorming over het document uitgesteld tot de Statenvergadering van 2 februari 2018. Gedeputeerde Staten hebben alle input die zij van de betrokken partijen hebben ontvangen, bestudeerd. Naar aanleiding daarvan is er een aangepaste Kadernota opgesteld met een Nota van toelichting. Vandaag werden deze stukken behandeld in Provinciale Staten.

We hebben de afgelopen tijd kunnen ervaren dat Zeeland goed is in het maken van U-bochten. Het Zeeuws Planbureau is na veel tromgeroffel toch terugkomen op haar schreden over de vermeende ‘leegloop van het platteland’. Gedeputeerde Staten (GS), Provinciale Staten (PS), gemeenten en andere organisaties hebben in december veel zaken op papier gezet. GS is daar met de aangepaste Kadernota op teruggekomen. Dat getuigt van zeer grote flexibiliteit. De SGP heeft haar complimenten aan GS overgebracht dat ze de flexibiliteit getoond hebben om de vele input van PS, gemeenten en andere maatschappelijke organisaties uit december te bestuderen. Echter, om grote veranderingen teweeg te brengen moeten politieke partijen en belanghebbenden zich sterk maken.

Waterveiligheid
Wij constateren met vreugde dat GS de door de SGP in december gevraagde aandacht voor secundaire waterkeringen één op één heeft overgenomen. We hebben op 1 februari 2018 herdacht welke gevolgen het kan hebben als de waterveiligheid niet in orde is. Een ramp van zeer grote omvang. Met vreselijke gevolgen. Waterveiligheid dient in Zeeland altijd hoog op de agenda te staan.

Kustvisie vs. binnenland
Bij het komen tot een Kustvisie, is een heel traject doorlopen met allerlei belanghebbenden. De gestelde kaders zijn nu verwerkt in de Kadernota Omgevingsplan. Dat is een goed proces geweest. De SGP zou dit ook graag voor het binnenland zien. Er is een begin mee gemaakt, maar het is nog lang niet afgerond. Het is dan ook veel te snel om nu de ontwikkelkaders van de Kustvisie van toepassing te verklaren op het binnenland.

Stedenbeleid
In de Kadernota wordt door Gedeputeerde Staten gesproken over een prioritaire opgave voor verstedelijking. De SGP heeft de indruk dat er niet zoveel Zeeuwen bezig zijn om zich op te maken voor de trek naar de grote stad. Uiteraard zijn goede voorzieningen in de steden belangrijk. We gaan winkelen in steden, we recreëren in steden. Dat doen we al jaren, dat is niet van de laatste tijd. Maar we moeten niet uit het oog verliezen dat er ook veel mensen zijn die met vreugde willen blijven wonen in het dorp waar ze geboren zijn. In Zeeland zijn er maar weinig steden en des te meer kleine kernen. De SGP ziet het dan ook als een belangrijke opgave dat uitbreiding van (kleinere) dorpen als gevolg van natuurlijke groei mogelijk moet zijn. Ons amendement  beoogt meer balans te brengen in de focus op verstedelijking en de opgave voor kleinere kernen. Het amendement werd met 32 van de 34 stemmen aangenomen/verworpen.

Energiebeleid
Als het aan de SGP ligt hoeft de provincie zich absoluut niet te beperken tot zon, water en wind als het gaat om duurzame en hernieuwbare bronnen van energie. Wij weten niet wat de toekomst ons brengt. De ontwikkelingen staan niet stil. Ons amendement om ook ruimte te maken voor andere vormen van energie (bijv. aardwarmte, geothermie, etc.) is aangenomen.