HomeNieuwsProvinciebestuur: Provincie Zeeland financieel in balans

Provinciebestuur: Provincie Zeeland financieel in balans

Publicatiedatum: 26 sep. 2014

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de najaarsnota 2014 en de begroting 2015 vastgesteld en ter behandeling aan PS aangeboden. Het college zet daarbij in op het afronden van het collegeprogramma Stuwende Krachten en zorgt er tegelijkertijd voor dat het volgend college de maximale financiële ruimte heeft vanaf 2016.

De najaarsnota 2014 gaat specifiek over de ontwikkelingen sinds dit voorjaar en blikt vooruit op de keuzes van GS tot het einde van deze collegeperiode. De begroting 2015 gaat over de zaken die in 2015 plaatsvinden, geplaatst in een totaalperspectief van provinciale activiteiten.

Uit deze twee documenten blijkt dat het college inzet op het goed en tijdig afronden van de lopende acties uit het collegeprogramma Stuwende Krachten. Ook ligt er nog een aantal opgaven en lastige dossiers die dit college opgelost wil hebben, zodat een nieuw college niet hoeft te beginnen met bezuinigen. Het is in de afgelopen periode gelukt het dividend van Delta NV geheel bestedingsvrij te maken. Zoals bekend staat het dividend van Delta NV onder druk; over de omvang daarvan valt daarom weinig te voorspellen, maar GS kiezen er wel voor om het dividend dat de Provincie uitgekeerd krijgt, in zijn geheel beschikbaar te houden voor een volgend college. Het college wil daarmee geen voorschot op de toekomst nemen, en legt op die manier een solide financiële basis neer voor een volgende periode.

Keuzes en opgaven

Economische ontwikkeling, groei en innovatie zijn de speerpunten van dit college. In de begroting voor 2015 kiest het college er - mede op basis van de motie die op 14 maart 2014 is aangenomen door Provinciale Staten - opnieuw voor om maximaal in te zetten op de economische programma's en om middelen vrij te maken voor Europese cofinanciering. Dat de inzet op de economieprogramma's werkt, is terug te zien in een aantal macro-economische cijfers. Ondanks de economische tegenwind en het verlies van werkgelegenheid heeft Zeeland de laagste werkloosheid van alle Nederlandse provincies en is Zeeland de enige regio met economische groei in de periode 2008-2013. Wel ligt er uit oogpunt van economische ontwikkeling nog een belangrijke opgave die om een oplossing vraagt waar het gaat om de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Het college zet ook de komende maanden alles op alles om ervoor te zorgen dat Zeeland economisch niet op slot gaat als gevolg van de nationale regelgeving rondom stikstof.
In 2015 heeft ook de decentralisatie van een aantal taken van het Rijk invloed op de formatieplaatsen, werkzaamheden en begroting van de provinciale organisatie, zoals de taakvermindering op het gebied van jeugdzorg en de decentralisatie van het natuurbeleid. Natuurbeleid is gedecentraliseerd en de Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het Rijk wordt opgeheven, medewerkers komen deels in dienst bij de Provincie.
In de Miljoenennota, die op Prinsjesdag is verschenen, staat een aantal andere belangrijke punten voor Zeeland opgenomen. Zo staat op de begroting van het ministerie van Defensie nu (voor het eerst) een bedrag voor de Marinierskazerne is opgenomen. Verder zal de NV Westerscheldetunnel naar verwachting geen vennootschapsbelasting verschuldigd zijn, waarmee een groot financieel probleem (totaal ca € 70 miljoen) wordt voorkomen.

Verder staan er de komende jaren grote investeringen van de Rijksoverheid op het programma in het kader van het beschermen tegen hoog water en het voorzien in genoeg zoet water. De Provincie zet zich actief in om de gewenste investeringen in Zeeland vanuit dit Rijksprogramma mede mogelijk te maken. Een ander dossier dat in deze laatste fase van deze collegeperiode om daadkracht vraagt, is het vervuilde terrein van Thermphos. Er ligt een opgave om het terrein zo snel mogelijk te saneren. Hierover vindt overleg plaats met het Rijk, Europa, aandeelhouders ZSP en curatoren. De provincie zet alles op alles om dit dossier de komende periode in overleg met genoemde partijen goed af te ronden. Primair zet de Provincie daarbij haar taken van toezicht en handhaving van de milieuvoorschriften in.

Tot slot heeft dit college de afgelopen jaren fors ingezet op de uitvoering van een aantal grote projecten, die ook in 2015 doorlopen. Het gaat daarbij om Waterdunen, Perkpolder, N62 Sloeweg, N62 Tractaatweg, Sluiskiltunnel en de voorbereiding van de komst van de Marinierskazerne. De inzet in de komende periode is gericht op verdere realisatie van deze belangrijke investeringen in Zeeland.

Andere opzet begroting

De begroting 2015 kent voor het eerst een andere opzet en indeling, met als doel de inzichtelijkheid en de leesbaarheid te vergroten. Zo zijn er nog maar acht programma's in plaats van dertien, is er een duidelijk onderscheid tussen de beheer- en ontwikkeltaken van de Provincie en is het document digitaal beter toegankelijk door gebruik van doorklikmogelijkheden.

De procedure

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de Najaarsnota en de Programmabegroting 2015 aangeboden aan Provinciale Staten. Beide documenten worden in de Provinciale Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn behandeld op 17 oktober 2014 en in PS op 14 november 2014.

Bron: Provincie Zeeland