HomeNieuwsSGP-inbreng in Statenvergadering 13 maart

SGP-inbreng in Statenvergadering 13 maart

Publicatiedatum: 13 mrt. 2020

Een volle agenda voor Provinciale Staten op vrijdag 13 maart. Een vijftal behandelstukken stond op de agenda. Van slimme mobiliteit tot de Marinierskazerne. De bijdrage van de SGP op de verschillende onderwerpen leest u in dit artikel. Voorlopig was het ook de laatste Statenvergadering. Gedeputeerde Staten en de Statengriffier hebben besloten om vanwege het Coronavirus tot en met 31 maart alle fysieke bijeenkomsten van Provinciale Staten te verdagen.

Statenvoorstel Rekenkamerrapportage onderzoek externe inhuur en uitbesteden
De SGP spreekt haar dank uit voor het rapport van de Rekenkamer waarin de resultaten van het onderzoek naar externe inhuur en uitbesteden door de Provincie worden gepubliceerd. In het rapport worden ook kritische opmerkingen gemaakt ten aanzien van het beleid. De SGP waardeert dit, want dat maakt dat Provinciale Staten haar controlerende taak uit kunnen voeren. De Rekenkamer Zeeland doet een tweetal aanbevelingen aan Provinciale Staten:

 1. Verzoek Gedeputeerde Staten om het kader voor externe inhuur en uitbesteden door de Provincie Zeeland in dialoog met uw Staten te actualiseren;
 2. Neem kennis van de mogelijkheden om als Provinciale Staten invloed uit te oefenen op aan de Provincie verbonden partijen. Betrek deze kennis bij uw kaderstellende en toezichthoudende rol in relatie tot deze verbonden partijen en bespreek met elkaar de wenselijkheid om een kader te introduceren voor externe inhuur bij verbonden partijen. 

Ten aanzien van de Rekenkamerrapportage heeft de SGP een aantal vragen en opmerkingen voor het college van Gedeputeerde Staten.

 • Er wordt een norm gehanteerd van maximaal 10% externe inhuur. De SGP worstelt met deze norm. Het is uiteraard goed om een norm te hebben, maar meer onderbouwing op dit punt is gewenst. Het is belangrijk dat de provinciale doelen gehaald worden tegen acceptabele kosten. De vraag is dan hoe de 10% externe inhuur zich verhoudt tot de andere personeelskosten. De SGP doet de suggestie om een benchmark uit te voeren met andere provincies;
 • Met betrekking tot de tweede aanbeveling van de Rekenkamer, het bespreken van de wenselijkheid om een kader te introduceren voor externe inhuur bij verbonden partijen, is de SGP terughoudend. Actief aandeelhouderschap is uiteraard goed. Statenlid Wim Kok: ‘’Maar we moeten waken voor overactief aandeelhouderschap.’’
 • De SGP maakt zich zorgen over de strategische personeelsplanning. Ambtenaren zijn de key asset van de Provincie. Ze verdienen een pluim voor het vele werk dat ze verzetten. Momenteel zijn ruim 200 medewerkers 55+. Honderd daarvan stromen in de komende 6 à 7 jaar uit. Hoe gaan we dat goed opvangen? 
 • In de eerste aanbeveling wordt voorgesteld dat Gedeputeerde Staten het kader voor externe inhuur en uitbesteden in dialoog met de Staten actualiseert. De SGP vindt het belangrijk dat deze actualisatie uiteindelijk ook aan de Staten wordt voorgelegd. 

Ontwikkelingen rondom de (ver)koop Sloecentrale
De Sloecentrale is een gasgestookte elektriciteitscentrale die voor 50% in eigendom is van het Franse energieconcern EDF en voor 50% in eigendom van PZEM N.V. De Provincie is aandeelhouder in PZEM N.V. en daarmee dus indirect ook eigenaar van de Sloecentrale. EDF overweegt nu om haar 50% belang in de Sloecentrale te verkopen. PZEM heeft in dit geval drie opties:

 1. Het 50% aandeel van EDF in de Sloecentrale overnemen;
 2. Samen met EDF de volledige Sloecentrale verkopen;
 3. 50% eigenaar blijven met een nieuwe eigenaar. 

Aan Provinciale Staten is gevraagd om haar wensen en bedenkingen ten aanzien van het Toetsingskader Sloecentrale kenbaar te maken. Middels het toetsingskader kunnen de Staten zich uitspreken over de randvoorwaarden aan een mogelijk bod ingeval van koop dan wel verkoop. De SGP kan zich vinden in de brief met wensen en bedenkingen die Provinciale Staten hebben opgesteld. Twee zaken wil de SGP nog uitlichten:

 • Allereerst wil de SGP nogmaals terugvallen op de oproep die wij in december 2019 hebben gedaan omtrent het jaarlijkse dividend van 20 miljoen euro van Evides. Wie heeft daar maatschappelijk recht op? Het antwoord op deze vraag lijkt nu dichterbij te komen. De SGP blijft van mening dat dit ten goede moet komen aan de Zeeuwse samenleving. De huidige ontwikkelingen met EDF zouden wel eens sterk bevorderend aan die wens kunnen werken en de mogelijkheden om de aandelen alsnog ‘om niet’ naar de Provincie en gemeente te krijgen zijn wellicht heel dichtbij gekomen. De SGP wil graag dat de Staten, voordat het definitieve besluit zal worden genomen, hierover worden geïnformeerd.
 • Ten tweede is aandacht voor de werkgelegenheid belangrijk. Welk scenario ook zijn voortgang krijgt, voor de werkgelegenheid van 80-100 arbeidsplaatsen bij de afdeling Wholesale moet een goede waarborg of oplossing komen. 

Slimme mobiliteit
Slimme mobiliteit is één van de vijf strategische opgaven uit het coalitieakkoord. Provinciale Staten gingen vandaag met name in op de procesplanning, stakeholdersanalyse, weergave van de rollen en de besluitvormingsmomenten en hebben daar hun wensen en bedenkingen in kenbaar gemaakt.

Topconferentie
Eén van de speerpunten van de SGP vorig jaar was om een Zeeuwse topconferentie te organiseren over het ontwikkelen van nieuwe vormen van (openbaar) vervoer. Deze topconferentie heeft inmiddels plaatsgevonden op 10 februari jl. De opbrengst van deze bijeenkomst stimuleert om verder te gaan met innovatieve ideeën om te komen tot een vraaggestuurd OV. De SGP ziet prachtige kansen.

Statenlid Kees van den Berge: ‘’Laten we ervoor zorgen dat kansrijke plannen tot uitvoer komen en dat inmiddels gestarte initiatieven die succesvol blijken, een plaats krijgen in het nieuwe vervoerssysteem.’’

Provinciale Staten hebben gezamenlijk in een brief 21 wensen en 2 bedenkingen geformuleerd. Eén van de wensen is dat Jouw Zeeland wordt betrokken bij het proces. De SGP dringt erop aan om bijv. ook de Fietsersbond en andere organisaties te betrekken. 

Reiziger centraal
De komende tijd gaan we een proces is van een brede en complexe opgave om met allerlei partijen te komen tot een Zeeuws mobiliteitssysteem. De SGP pleit er nadrukkelijk voor om vooral ook de reiziger een stem te geven. Het is immers belangrijk om te weten wat de vervoersbehoefte is. De SGP denkt dan bijvoorbeeld aan de Stichting Scholierenvervoer, die scholieren en studenten kan bevragen op hun wensen en ideeën. Zij zijn immers één van de belangrijkste doelgroepen. Het doel is immers om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten.

Toekomst van het vervoer in Zeeland
De SGP ziet met belangstelling uit naar de besluitvorming over de inhoudelijke richtingen, prioriteiten en kaders die gepland staat voor september van dit jaar. De SGP ziet Zeeland als een provincie waarin we straks kunnen reizen met een slim, op elkaar aansluitend netwerk van (openbaar) vervoer. Het liefst aangestuurd door één OV-centrale, één handige OV-app op je telefoon en één handig betaalsysteem. De SGP denkt dat dit mogelijk is! 

Klimaatadaptatie – Zeeuwse risico’s in beeld
In 2019 zijn klimaatstresstesten uitgevoerd en is een risicodialoog geweest. Op basis van de resultaten van de risicodialoog wordt de richtingennotitie Klimaatadaptatie - Zeeuwse risico’s in Provinciale Staten behandeld. Deze notitie vormt de basis voor een gezamenlijke Zeeuwse strategie voor klimaatadaptatie.

Statenlid Harold van de Velde: ‘’Het woord klimaatadaptatie roept soms hele andere dingen op dan waar we mee bezig moeten zijn. En dat is simpel gezegd: Hoe kunnen wij zorgen dat we maatregelen nemen tegen extreme droogte en extreme regenval? Dat is het vraagstuk waar het om draait.’’

Wat de SGP betreft mag er best wat vaart achter zitten om die maatregelen op papier te zetten en het gewoon te gaan doen. Er zijn een aantal aandachtspunten die de SGP extra wil benadrukken.

Grote bedrijven en stresstesten
De wens bestaat om met grote bedrijven een stresstest te doen als onderdeel van hun calamiteitenplan. Het staat heel vrijblijvend in het Statenvoorstel, maar het kan ook heel eng gelezen worden. Statenlid Harold van de Velde: ‘’Laten we oppassen dat we geen verplichtingen aan bedrijven op gaan leggen.’’ De SGP wil ook graag van Gedeputeerde Staten weten wanneer zij een bedrijf als groot bedrijf definiëren en wat de haalbaarheid en het doel van deze stresstesten is.

Natura2000-gebieden
In de Richtingen notitie Klimaatadaptatie – Zeeuwse risico’s in beeld wordt aangegeven dat de aanpassing van de Natura2000-systematiek noodzakelijk is. De wens bestaat om naast aandacht voor biodiversiteit en kwaliteit ook aandacht te hebben voor kwantiteit. De SGP heeft een amendement van de VVD mede ingediend waarin duidelijk wordt aangegeven dat dit op voorhand voor ons niet betekent dat het aantal Natura2000-gebieden niet minder mag worden. Dat hoort ook een mogelijkheid/overweging te zijn bij de herziening. Statenlid Harold van de Velde: ‘’Kwantiteit hoeft zeker niet voorop te staan.’’

Botsende belangen
Er is in sommige gevallen sprake van botsende belangen. Om een voorbeeld te noemen: overal groen leidt tot een betere waterafvoer, maar het botsende belang is dat we ook steeds meer parkeerplaatsen in de wijk moeten hebben. Steeds meer mensen hebben namelijk meerdere auto’s. De SGP vindt het belangrijk dat alle botsende belangen inzichtelijk worden gemaakt richting de volksvertegenwoordigers. Het is een politieke afweging hoe met deze botsende belangen moet worden omgegaan. Een democratische meerderheid moet daar vervolgens een besluit over nemen.

Marinierskazerne
Voorafgaand aan de Statenvergadering hebben Provinciale Staten kennis gemaakt met dhr. Wientjes, de speciaal adviseur die de komende periode start met de processen om tot compensatie te komen voor het afblazen van de verhuizing van de Marinierskazerne en tegelijkertijd het vertrouwen van Zeeland in het kabinet zal herstellen. Provinciale Staten debatteerden vandaag over de opdrachtbeschrijving die de adviseur heeft meegekregen.

De SGP vindt het goed om te lezen dat de adviseur in zijn takenpakket drie sporen heeft meegekregen:

 1. Vergoeding van de schade (direct en indirect)
 2. Sociaal-economische structuurversterking
 3. Beeldvorming versterken (n.a.v. de imagoschade met betrekking tot het vestigingsklimaat van Zeeland)

Statenlid Hans Rottier: ‘’Wat wellicht helpt in de gesprekken met de speciaal adviseur is om ook de andere punten uit de motie die tijdens de Statenvergadering van 4 maart unaniem is aangenomen te benoemen.’’

Daarover heeft de SGP een aantal vragen aan Gedeputeerde Staten om opheldering te krijgen over het voorgenomen besluit van het kabinet:

 • Beweegredenen; Waarom is dit besluit genomen?
 • Waarom heeft het 8 jaar moeten duren?
 • Het juridische traject wel uitwerken, parallel aan de gesprekken. 

De SGP wil graag op de hoogte blijven over de ontwikkelingen rondom de onderhandelingen en wenst Gedeputeerde Staten veel wijsheid toe.