HomeNieuwsSGPcoffee: waardevolle input voor verkiezingsprogramma

SGPcoffee: waardevolle input voor verkiezingsprogramma

Publicatiedatum: 1 nov. 2018

In september en oktober werden 4 regiobijeenkomsten gehouden onder de titel SGPcoffee om met deskundigen en geïnteresseerde burgers na te denken over een verscheidenheid aan provinciegerelateerde onderwerpen. Mooie en goede gesprekken volgden die waardevolle input opleverden voor het schrijven van het verkiezingsprogramma van de SGP-Statenfractie voor de Provinciale Statenverkiezingen in D.V. maart 2019.

SGPcoffee Zierikzee
De aftrap van de koffiebijeenkomsten vond op 12 september plaats in Zierikzee. De voorzitter van Recron en tevens eigenaar van camping Julianahoeve in Renesse was aanwezig om zijn visie op toerisme en recreatie met ons te delen. Het woningbouwbeleid werd verhaald door de directeur van Woningbouwvereniging Zeeuwland. De voorzitter en secretaris van Ondernemersvereniging Schouwen-Duiveland hebben hun kennis over de bedrijvigheid en infrastructuur in de regio gedeeld. Mobiliteit, een onderwerp dat met name in de kleinere kernen relevant is, werd toegelicht door de voorzitter van het Mobiliteitsplatform Schouwen-Duiveland. Een onderwerp dat daar nauw mee samenhangt, leefbaarheid, werd toegelicht door de voorzitter van de Dorpsraad Burgh-Haamstede. De noodzaak van zoetwater voor landbouw en natuur werd aan de kaak gesteld door de voorzitter van Agrarisch Schouwen-Duiveland. Andere onderwerpen die nog aan de orde kwamen zijn de knelpunten in het openbaar vervoer en deeltijdwonen. 

SGPcoffee Kapelle
De tweede koffiebijeenkomst werd gehouden in Kapelle. De directeur van het Hoornbeeck College te Goes was aanwezig om te vertellen over het mbo-onderwijs in Zeeland. Raadsleden uit Reimerswaal en Goes dachten mee over het openbaar vervoer, het Wmo-vervoer, de huisvesting van arbeidsmigranten, de verkeersveiligheid rond de Vlaketunnel, de doorstroming op de Deltaweg en knelpunten in het woningbouwbeleid. 

SGPcoffee Terneuzen
Zeeuws-Vlaanderen is een bijzondere regio vanwege de ligging tegen België aan. Dat brengt kansen en uitdagingen met zich mee. In vrijwel alle bijdrages van de verschillende deskundigen kwam dit onderwerp dan ook naar voren. Namens Dethon, een sociaal werkbedrijf, was Gijs van den Berg aanwezig om de provincie te wijzen op een aantal problemen waaraan gewerkt moet worden. Te denken valt aan 'social return'. De provincie Zeeland zou bijvoorbeeld best wat projecten onder kunnen brengen bij Dethon, zodat mensen die moeilijk op reguliere wijze aan werk kunnen komen, ook mogelijkheden hebben. Ook mobiliteit werd aangewezen als een probleem (bijv. een bushalte bij de kassencomplexen zou wenselijk zijn) en het plaatsen van windmolens vlakbij glastuinbouw (verwachtte glasschade). Naast dhr. Van den Berg waren er ook 2 deskundigen van WerkServicePunt Zeeuws-Vlaanderen aanwezig om te spreken over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en grensoverschrijdende samenwerking. Problemen die aangekaart werden, zijn bijv. de inburgering van statushouders en ook weer mobiliteit. Dhr. Ton Brandenbarg was aanwezig om een update te geven over Campus Zeeland. Een knelpunt dat werd genoemd is de bereikbaarheid vanuit Zeeuws-Vlaanderen. Er zijn weinig opleidingen in deze regio, dus is het van groot belang dat studenten goed in Goes/Middelburg/Vlissingen kunnen komen om daar opleidingen te volgen. Namens North Sea Port was Maarten den Dekker aanwezig om te vertellen over o.a. de verduurzaming in de havens en de bijbehorende uitdagingen. Een goede ondersteuning van de provincie is daarbij van belang. Op het gebied van wet- en regelgeving zijn daar nog stappen in te maken, zeker voor de samenwerking met Vlaanderen is het goed als regelgeving tussen beide landen op elkaar is afgestemd. 

SGP Groene Thee Vrouwenpolder
Dit keer geen SGPcoffee, maar een Groene Thee-bijeenkomst. Deze avond stond in het teken van groene thema's als natuur, energietransitie, duurzaamheid en landbouw. Op het prachtige landgoed Twistvliet beet Marko Kruithof (procesmanager Zeeuws Energieakkoord) de spits af met een pitch over energietransitie. Als samenleving staan we voor de opgave om steeds meer van fossiele brandstoffen over te stappen naar meer duurzame vormen van energie (zonne-, wind-, getijde-energie, etc.). De grootste uitdaging is om dit 'fair' te regelen ten opzichte van de maatschappij. Dat wil zeggen dat niet alleen mensen met hogere inkomens zonnepanelen kunnen plaatsen, maar dat ook een 'bijstandsmoeder' in een sociale huurwoning een lagere energierekening moet kunnen krijgen. Ten tweede moet de wet- en regelgeving aangepast worden op deze nieuwe duurzame vormen van energie. In deze twee uitdagingen ligt een taak voor de provincie om te faciliteren en energietransitie voor iedereen toegankelijk te maken. Vervolgens was het woord aan Han Almekinders (Poldernatuur Zeeland) over agrarisch natuurbeheer. Het doel van agrarisch natuurbeheer door boeren zelf is om de teruggang in akkervogels tot stand te brengen en juist weer een stijgende lijn te krijgen. De samenwerking tussen boeren die aangesloten zijn bij Poldernatuur Zeeland en de provincie Zeeland verloopt heel goed. Er zijn korte lijntjes met de gedeputeerde en ambtenaren. Poldernatuur Zeeland heeft de provincie opgeroepen om de sturende rol in het natuurbeheer door boeren zelf te behouden en verder uit te breiden. De bijdrage van Gerard Troost, als Zeeuw erg begaan met de natuur en het milieu sloot hier mooi op aan. Dhr. Troost gaf aan dat bijv. kustbroedvogels, een specifiek vogelsoort waar we in Zeeland trots op mogen zijn, het moeilijk hebben. Deze vogels hebben specifieke broedgebieden nodig op stranden en in de Ooster- en Westerschelde. Door intensivering van de scheepvaart en toerisme (strandgangers) hebben deze vogels steeds minder ruimte. Hier ligt een taak voor de provincie om ervoor te zorgen dat natuurgebieden die worden aangelegd ook op langere termijn goed beheert worden om populaties kustbroedvogels in stand te houden. De Zeeuwse Milieufederatie heeft de provincie opgeroepen om de aanleg/instandhouding van natuur in woonwijken, bedrijventerreinen en in de landbouw zoveel mogelijk te faciliteren. Tevens is er een belangrijke rol weggelegd voor de provincie om de Regionale Energiestrategie goed uit te werken.