HomeNieuwsTerugblik op de Statenvergadering van 26 oktober 2018

Terugblik op de Statenvergadering van 26 oktober 2018

Publicatiedatum: 26 okt. 2018

Tijdens de Statenvergadering van 26 oktober 2018 is gesproken over het Ontwerp-Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018-2022, het Eindrapport 'Evaluatie Zeeland 2040' en Netwerksturing. Hieronder leest u de visie van de SGP op deze onderwerpen.

Ontwerp-Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018-2022
Uit de bijdragen van alle fracties bleek tijdens de behandeling van het ontwerp-Milieuprogramma dat er vooral veel onduidelijkheid was over de status van het programma. In het programma staan zaken die tegenstrijdig zijn met het beleid uit het Omgevingsplan. De SGP heeft het college van Gedeputeerde Staten gevraagd wat dan leidend is, het Omgevingsplan of het Milieuprogramma. Deze onduidelijkheid in beleid zou er niet mogen zijn. De SGP is van mening dat het Milieuprogramma terug zou moeten naar de schrijftafel om een aantal doelstellingen te spiegelen met het Omgevingsplan, zodat tegenstrijdigheden eruit gehaald kunnen worden. Provinciale Staten hebben de wens uitgesproken om het huidige ontwerp-Milieuprogramma wel vast te stellen, maar dat Gedeputeerde Staten op korte termijn met een herziening komen. Deze herziening is nodig voor de juridische zorgvuldigheid en om de doelstellingen af te stemmen op het Omgevingsplan. 

Eindrapport ‘Evaluatie Zeeland 2040’
De bijdrage van de SGP bestond uit 3 punten: dank, compliment en borging.
Allereerst een woord van dank aan de werkgroep en begeleidingscommissie die de evaluatie hebben begeleid. Het is behoorlijk intensief om als volksvertegenwoordiger dit soort trajecten te begeleiden. Het is mooi dat er nu een evaluatie ligt. Het is ook belangrijk, want we hebben niet voor niets een kompas met elkaar gemaakt: Zeeland 2040. Daarin is opgeschreven hoe we vanuit onze kernkwaliteit als Zeeland de toekomst in willen gaan.

Daarnaast wil de SGP haar compliment geven aan Gedeputeerde Staten (GS). We zien dat GS dit plan heel serieus heeft genomen en het ook daadwerkelijk heeft verwerkt in beleid. Daarvoor is het ook bedoeld, maar het is mooi om terug te zien dat het ook echt gebeurt.

Tot slot borging. Hoe zorgen we dat dit ook in de nieuwe Provinciale Staten onder de aandacht blijft? Het zou zonde zijn als we een toekomstvisie maken, evalueren en het zou vervolgens in een bureaulade verdwijnen. Er staan namelijk veel nuttige dingen in, denk bijv. aan het traject naar het opstellen van de Omgevingsvisie waarvoor we deze evaluatie heel goed kunnen gebruiken. Om te borgen dat deze evaluatie in de nieuwe Staten onder de aandacht blijft, heeft de SGP samen met CDA, VVD en PVV een motie ingediend om de visie 2040 en de evaluatie een prominente plaats te geven in het overdrachtsdossier die aan de nieuwe Staten wordt toegezonden. In de motie wordt opgeroepen om in de nieuwe bestuursperiode opnieuw én meer gebruik te maken van de visie 2040 en de evaluatie 2040 als gemeenschappelijk document en toekomstvisie.

Netwerksturing
In de SGP-bijdrage op dit onderwerp geen 3 punten, wel een ontboezeming. Veel mensen in de Statenzaal en op de publieke tribune hebben voor de zomer stiekem aan netwerksturing gedaan. Waarom? Dat is waarschijnlijk geweest toen men vakantieplannen ging maken en waarbij zich vragen voordeden als: waar gaan we naartoe? Wie gaan er mee? Wordt het een zomer- of wintervakantie, een relax- of actieve vakantie? Een andere belangrijke vraag: welk budget legt iedereen neer? Uiteindelijk kom je samen tot een einddoel en reisprogramma. Deze metafoor legt uit wat netwerksturing inhoudt.

Voor sommige maatschappelijke vraagstukken hebben we andere mensen nodig en zijn we van andere mensen afhankelijk, ook in de besluitvorming. Daarom is het goed dat er een Notitie Netwerksturing ligt. Dat is een goed begin, maar we zijn er nog niet. De belangrijkste opgave nu is: hoe verscherpen we het? De SGP heeft daaromtrent 2 belangrijke vragen over ambities en verwachtingen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Wellicht dat GS, eventueel met hulp van enkele Statenleden, in het verdere traject concreetheid kan brengen in de documenten over netwerksturing. Het moet helder zijn welke ambities de provincie heeft op een maatschappelijk vraagstuk. Ten tweede is het belangrijk dat duidelijk is wat anderen in het netwerk kunnen verwachten van de provincie. We hebben in het traject van de Kustvisie gezien dat het niet werkt om er met een open mind in te gaan en gaandeweg de route te bepalen. Dat betekent dat het belangrijk is om aan de voorkant heel scherp te zijn.

Terugkomend op de vakantieplannen, zijn Provinciale Staten de thuisblijvers. En dat is wat anders dan wanneer je een vakantie zou plannen met het hele gezin. Dat betekent dat Gedeputeerde Staten heel goed rekening moeten houden met de thuisblijvers. De SGP is niet tevreden met af en toe een foto of een ansichtkaart, maar wij verwachten een goed reisverslag. Als er bijstelling is van een programma of van het einddoel, dan horen we dat graag op tijd. Het is een belangrijke boodschap naar GS om dat aan de voorkant helder te formuleren, ook op de verschillende rollen. Voor het energiebeleid of de Omgevingsvisie bijv. zijn er voor de verschillende rollen van de provincie scherpere kaders te stellen om te zorgen dat ook anderen weten wat ze kunnen verwachten.