HomeNieuwsTerugblik Statenvergadering 20 september

Terugblik Statenvergadering 20 september

Publicatiedatum: 20 sep. 2019

Vandaag vond de eerste Statenvergadering na het zomerreces plaats. Onderstaand een opsomming van de onderwerpen die de revue passeerden en de bijdrages van de SGP op die onderwerpen. 


Feitenonderzoek naar malversaties in de PVV-fractie
Vandaag werd er in Provinciale Staten gesproken over de treurige situatie rondom de PVV-fractie. Uit onderzoek van KPMG is gebleken dat beide Statenleden van de PVV misbruik hebben gemaakt van publieke middelen.

De SGP heeft aangegeven dat we allemaal mensen zijn, niet volmaakt. Ieder mens maakt fouten en wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Beide PVV-leden hebben echter een voorbeeldfunctie aanvaard als volksvertegenwoordiger. Die functie moet serieus worden genomen en integer worden uitgevoerd. Dat is niet gebeurd. Er zijn stelselmatig bewust verkeerde keuzes gemaakt. Het was geen eenmalige vergissing, die iedereen kan overkomen. Dat weegt zwaar. Dat moet meer gevolgen hebben dan simpelweg een verontschuldiging. De SGP doet dan ook een beroep op beide Statenleden om hun conclusies te trekken. Het advies van de commissie Integriteit is daarin leidend. Los daarvan zal Provinciale Staten moeten kijken naar de eigen werkwijzen, zodat regels voor de besteding van fractiegelden nog duidelijker worden.

Verhuizing RUD
De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) voert namens gemeente, provincie en waterschap de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van natuur en milieu uit. Daaronder valt ook het controleren en inspecteren van bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn (Brzo-bedrijven). In 2017 is bij wet vastgelegd dat Brzo-taken in Zeeland in het vervolg moeten worden uitgevoerd door Omgevingsdienst DCMR. Omgevingsdienst DCMR gaat de taken uitvoeren met medewerkers van RUD Zeeland die in dienst komen van DCMR. Met de verhuizing van deze medewerkers zijn kosten gemoeid. De provincie heeft aangegeven de frictiekosten van deze overgang in redelijkheid te vergoeden.

In de afgelopen commissievergaderingen is er veel gesproken over de vergoeding van deze frictiekosten. RUD Zeeland heeft gevraagd om een bedrag van 2,8 miljoen euro beschikbaar te stellen. De SGP is van mening dat dit op voorhand geen vast bedrag moet zijn, maar dat het verschil tussen de begrote frictiekosten en de daadwerkelijke frictiekosten verrekend moet worden. De SGP heeft samen met een groot aantal andere partijen een amendement ingediend waarin dit wordt vastgelegd. De Provincie stelt jaarlijks een bedrag van het totaal (maximaal 2,8 miljoen euro gedurende maximaal vijf jaar) beschikbaar aan de RUD en stelt op basis van de werkelijke frictiekosten jaarlijks een definitieve eindafrekening op. Vooraf moeten nadere afspraken wordt gemaakt over de posten die als werkelijke frictiekosten door de Provincie en RUD Zeeland worden benoemd.

Notitie netwerksturing klimaatadaptatie
In 2014 is het nationale Deltaprogramma gepresenteerd, een visie van de gezamenlijke overheden in Nederland op de vraag hoe Nederland zich beschermt tegen klimaatverandering. In 2050 moet de ruimtelijke inrichting van Nederland voorbereid/aangepast zijn op de gevolgen van klimaatverandering, zodat extreem weer niet tot grote schade en maatschappelijke ontwrichting leidt (Oplegnotitie bij Statenvoorstel, 2019).

Gedeputeerde Staten (GS) hebben een procesvoorstel gedaan aan Provinciale Staten (PS) om samen met externe partners (o.a. gemeenten, Veiligheidsregio, Rijkswaterstaat, Waterschap, Natuur- en milieuorganisaties, bedrijfsleven) de klimaatadaptatie op te pakken en op te stellen. In de notitie die vandaag in Provinciale Staten is behandeld hebben PS hun wensen en bedenkingen ten aanzien van het proces geformuleerd.

De SGP is van mening dat mensen uitgedaagd moeten worden om concrete oplossingen te bedenken voor de veranderende weersomstandigheden. De SGP hoopt dat er vanuit de samenleving praktische ideeën komen, waar Provinciale Staten op korte termijn mee aan de slag kunnen. Geen flitsende verhalen voor 2050, maar praktische oplossingen voor nú.

Richtingen Notitie en Notitie Reikwijdte Detailniveau MER Zeeuwse Omgevingsvisie 2021
Een mond vol. In essentie gaat de Zeeuwse Omgevingsvisie over de inrichting van de ruimte in Zeeland en de bijbehorende regels. Het is de bedoeling dat de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 in november 2020 wordt vastgesteld door Provinciale Staten. De Richtingen Notitie die vandaag op de agenda stond, beschrijft welk bestaand beleid richting geeft aan de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021. Middels wensen en bedenkingen hebben PS verder richting gegeven aan het proces. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER geven GS inzage in de wijze waarop de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 tot stand komt en de rol van de milieueffectrapportage bij de voorbereiding en besluitvorming over de Zeeuwse Omgevingsvisie.

De SGP vindt het belangrijk dat alle belanghebbenden die een inbreng kunnen leveren in de totstandkoming van de Omgevingsvisie weten wanneer en welke input ze kunnen leveren. Er ligt een uitdaging om die belanghebbenden de komende maanden te bereiken, zodat iedereen snapt wat hij kan en mag doen om mee te denken.