HomeNieuwsToekomst Westerschelde Ferry

Toekomst Westerschelde Ferry

Publicatiedatum: 6 apr. 2018

Het fietsvoetveer tussen Vlissingen en Breskens wordt sinds 2015 geëxploiteerd door de provincie Zeeland. De exploitatie laat jaarlijks een tekort van €300.000 zien. Het totale tekort van 2015 tot eind 2018 bedraagt bijna €1 miljoen. Provinciale Staten stemden vrijdag 6 april 2018 in met een voorstel van Gedeputeerde Staten om dit tekort te dekken.

Dekkingsvoorstel
Om de tekorten in de periode 2015-2018 te dekken, vindt herschikking plaats in de provinciale begroting. Er is ruimte gevonden in de ramingen van onderhoud, indexering en huurcompensatie. Het overige bedrag wordt uit de algemene reserve gehaald. De SGP heeft ingestemd met dit voorstel, maar is wel van mening dat de voorziene tekorten van 2019 tot en met de ingebruikname van het nieuwe schip (voorzien in 2024) zo klein mogelijk moeten worden.

Toekomstverkenning
In het verleden debatteerden Provinciale Staten al meerdere malen over oplossingen om de tekorten van de Ferry op te lossen. De SGP diende in november 2016 samen met een aantal andere partijen een amendement in om de dienstregeling aan te passen (minder afvaarten), extra passagiers aan te trekken en om tariefdifferentiatie in te stellen (voor vaste klanten, regelmatige klanten en toeristen). Statenlid Kees van den Berge: ‘’Ongeveer 60% van de gebruikers van het veer is toerist. €1 meer per overtocht voor deze categorie levert al zo’n €400.000 extra op en zou het jaarlijkse tekort dekken.’’ Daar moet dan wel een versterking van promotie en marketing in combinatie met het verhogen van de attractiviteit aan beide oevers tegenover staan.

Motie arrangementen Westerschelde Ferry
De voorziene tekorten vanaf 2019 moeten zoveel mogelijk beperkt worden. Verschillende partijen dienden in de Statenvergadering van 6 april een motie in die Gedeputeerde Staten opdraagt om de toekomstverkenning naar het aanbod van toeristische arrangementen te versnellen. Gedurende twee seizoenen vanaf de zomer 2018 moet dit voor de kust van Walcheren en West Zeeuws-Vlaanderen gerealiseerd worden. Deze motie kon uiteraard op steun van de SGP rekenen.

Planning
De SGP is van mening dat het fietsvoetveer behouden moet blijven, waarbij het doel (een groot nieuw schip dat in een 1-uurdienst gaat varen) niet uit het oog verloren moet worden. Om te voorkomen dat het jaarlijkse tekort blijft aanhouden, vindt de SGP het heel belangrijk dat Gedeputeerde Staten zich inzet om oplossingen te realiseren. Gedeputeerde Staten heeft toegezegd dat er binnenkort een voorstel komt waarin beschreven staat welke zaken nodig zijn om de inkomsten en uitgaven op korte termijn in balans te krijgen. Later dit jaar volgt er een onderzoek naar de lange termijn. In oktober 2018 komt Gedeputeerde Staten met voorstellen om het fietsvoetveer toekomstbestendig te maken.