HomeNieuwsVerhoging provinciale opcenten

Verhoging provinciale opcenten

Publicatiedatum: 6 apr. 2018

Per 1 januari 2019 worden de provinciale opcenten van de motorrijtuigenbelasting verhoogd. Provinciale Staten stemden vrijdag 6 april 2018 in met dit voorstel van Gedeputeerde Staten. Aanleiding hiertoe is een weeffout in de verdeling van het Provinciefonds, waardoor de provincie Zeeland jaarlijks €10 miljoen wordt gekort op de uitkering van rijksgeld over de provincies.

Weeffout provinciefonds
De provincie Zeeland wordt tot 2021 in totaal €30 miljoen gekort op de uitkering uit het Provinciefonds, omdat er vanuit wordt gegaan dat Zeeland dividend van energie PZEM (voormalig Delta) ontvangt. Dat is echter al jaren niet meer het geval. De commissie Jansen heeft onderzoek naar deze situatie gedaan en komt tot de conclusie dat er sprake is van een weeffout in de verdeling van rijksgeld over de provincies. De commissie heeft voorgesteld dat de andere provincies in de periode 2019-2021 in totaal €20 miljoen extra uitkeren aan Zeeland. De provincie Zeeland moet haar inkomsten zelf ook met €10 miljoen verhogen om de financiële problematiek op te lossen en om de andere provincies tegemoet te komen.

Tijdelijke verhoging opcenten
Provinciale Staten hebben ingestemd met een tijdelijke verhoging van de provinciale opcenten. Voor de periode 2019 tot en met 2021 worden de opcenten met 6,8 verhoogd tot 89,1 opcenten. Met deze verhoging wordt jaarlijks €3,3 miljoen aan extra inkomsten voor de Provincie opgehaald. Over een periode van drie jaar is dat €10 miljoen in totaal. Met ingang van 1 januari 2022 worden de opcenten weer verlaagd naar 82,3 (het huidige tarief).

Belastingverhoging gevoelig
Een aantal maanden geleden was er ook sprake van een mogelijke verhoging van de opcenten om daarmee de rekening van de sanering van het failliete Thermphos te bekostigen. De SGP was daar fel op tegen. Opcenten moeten gebruikt worden om de kwaliteit van wegen in Zeeland op peil te houden, niet om een bedrijfsterrein te saneren. Een belastingverhoging ligt altijd gevoelig bij de SGP. Fractievoorzitter Goos Roeland: ‘’Dit keer zag de SGP echter geen andere keuze dan instemmen met een verhoging van de opcenten, omdat de Provincie anders €20 miljoen van de andere provincies mis zou lopen.’’ Tegen dit voorstel stemmen, zou betekenen dat we tegen een gezonde financiële positie van de Provincie stemmen. Verder bezuinigen is ook niet meer wenselijk, dat hebben we aan het begin van deze collegeperiode al gedaan.

Investeren in kwaliteit wegen
Een belangrijke voorwaarde voor de SGP om in te stemmen met de tijdelijke verhoging van de opcenten, is dat de extra inkomsten geïnvesteerd worden in de Zeeuwse wegen. Fractievoorzitter Goos Roeland: ‘’We vinden het heel belangrijk dat de extra belasting die betaald moet worden, weer terugkomt bij de autobezitter door te investeren in de kwaliteit van wegen.’’ Het mag niet zo zijn dat de autobezitter extra belasting betaald dat vervolgens bijvoorbeeld geïnvesteerd wordt in andere zaken dan infrastructuur.

Wat zijn opcenten?
De hoogte van de motorrijtuigenbelasting die iedere autobezitter betaalt, wordt bepaald door vier factoren: gewicht auto, CO2 uitstoot, soort brandstof en de provinciale opcenten. Voor provincies zijn opcenten een belangrijke manier om belasting te innen. Iedere provincie bepaalt zelf de hoogte van het tarief (tot een bepaald maximum) dat ze heft bovenop de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting.