HomeNieuwsVoor een aantrekkelijk fietsvoetveer

Voor een aantrekkelijk fietsvoetveer

Publicatiedatum: 4 nov. 2016

Het fietsvoetveer is primair een openbaar vervoerverbinding tussen Breskens en Vlissingen voor scholieren en woon-werkverkeer. Meer dan 60% van de gebruikers van het veer zijn echter toeristen.

Tariefdifferentiatie
Juist voor deze groep toeristen moet het fietsvoetveer aantrekkelijker worden gemaakt, legt Statenlid Van den Berge uit: ‘’Denk aan betere horecavoorzieningen aan wal bij vertrek en aankomst aan de overkant om het fietsvoetveer aantrekkelijker te maken voor toeristen.’’ Er zou meer beleving tijdens de overtocht moeten komen door o.a. betere informatie. In samenwerking met de toeristische sector moeten er arrangementen komen. De SGP vindt een tariefsverhoging (in kleine stappen) bespreekbaar om deze investeringen mogelijk te maken en heeft een amendement daartoe mede-ingediend. Het aangenomen amendement voegt de volgende besluiten toe aan het Statenvoorstel:
In te zetten op extra passagiers door middel van versterking van promotie en marketing in combinatie met het verhogen van de attractiviteit aan beide oevers.
In samenhang daarmee onderzoeken of de verhouding prijs – product te zijner tijd opwaartse bijstelling van het tarief van de losse kaartjes rechtvaardigt.

Kostenbesparing
Op de kosten kan verder bespaard worden. Gedeputeerde Staten stellen voor om in variant 2b een SWATH-schip te vervangen door één groot nieuw schip met een capaciteit van 300 passagiers. Tevens wil men overgaan tot een uursdienst. De SGP staat achter het voorstel van het College om de dienstregeling, tot het moment van vervanging van het SWATH-schip, bij te stellen waarbij het tweede schip minder intensief wordt ingezet. Wel moet er een SWATH-schip achter de hand worden gehouden om te kunnen varen als het hard waait.
Een gewijzigd vaarschema met minder afvaarten leidt tot een lager brandstofverbruik, lagere personeelslasten (in de komende 10 jaar zullen vijftien personeelsleden op een natuurlijke manier stoppen vanwege pensioen) en te verwachten lagere onderhoudskosten.

De SGP vroeg het College of 2024 het meest ideale jaar is voor vervanging. Het College antwoorde dat 2024 als richtjaar geldt. Tijdens uitwerking van de business case moet blijken welk jaar het meest ideaal is.