HomeNieuwsVoorjaarsnota 2018

Voorjaarsnota 2018

Publicatiedatum: 8 jun. 2018

De SGP ziet aanleiding om positief te zijn over de voorliggende Voorjaarsnota. De financiële positie van de provincie heeft zich in positieve zin ontwikkeld. Dat is met name te danken aan dit college van Gedeputeerde Staten. Het college heeft zich bijzonder ingespannen om gelden binnen te halen, o.a. naar aanleiding van de commissie Balkenende en de commissie Jansen. Helaas hebben we ook de pijnlijke maatregel moeten nemen om de opcenten voor de motorrijtuigenbelasting te verhogen. Gelukkig is deze maatregel slechts van tijdelijke aard. Wat de SGP betreft leggen we onszelf en het college ook echt de inspanningsverplichting op om te zorgen dat de maatregel tijdelijk blijft.

Complimenten
Tijdens de Statenvergadering van 8 juni 2018 heeft de SGP haar lof voor het college uitgesproken als het gaat over de Voorjaarsnota. Het is een bijzonder goed stuk qua vormgeving, qua inhoud en de voorstellen die daarin gedaan worden. Er is meer geld beschikbaar dus moeten en kunnen er meer investeringen gedaan worden. Die investeringen moeten uiteraard wel verstandig zijn. Het gaat de goede kant op, het gaat weer voorspoedig met de provincie Zeeland. Dat is geen automatisme. Het is ook iets wat wij niet zelf verdiend hebben. Er is er Eén Die over alle dingen gaat, Die alles regeert en Die ondanks alle zonde die wij doen, ons toch zoveel geeft. Hij vraagt van ons dat wij de middelen die Hij geeft, dat we die ook in overeenstemming met Zijn wil besteden. Dankbaarheid siert ons als overheid.

Naast deze complimenten voor het college, heeft de SGP ook een aantal wensen met betrekking tot de toekomst.

Klimaatadaptatie
De laatste tijd heeft ook onze provincie regelmatig te maken gehad met wateroverlast als gevolg van grote hoosbuien. Het is heel belangrijk dat het college nadenkt over hoe we hier mee om moeten gaan. En niet alleen met de wateroverlast, maar ook met het opslaan van zoetwater. In langere, droge periodes kan dit water goed gebruikt worden voor de landbouw. De SGP heeft gehamerd op het verhogen van het ‘gehalte daad’ van het college. Het ‘gehalte praat’ mag hetzelfde blijven. Momenteel worden we ingehaald door de werkelijkheid, dus er moet nu echt iets gaan gebeuren. Er moet meer werk van gemaakt worden door het college.

Verkeersveiligheid
In Zeeland liggen veel gevaarlijke N-wegen. Onlangs heeft ook de minister hier een brief over geschreven, die de SGP ondersteunt. De SGP heeft nadrukkelijk aan het college gevraagd om aandacht voor de veiligheid van deze N-wegen te hebben. Zo zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden voor cofinanciering door het Rijk voor ‘kleine’ maatregelen die de veiligheid vergroten (bijv. bermverharding). Ook vrij liggende fietspaden dragen bij aan extra veiligheid.

Openbaar vervoer
De SGP heeft extra aandacht gevraagd voor de vervoersinfrastructuur gericht op onderwijsinstituten. Wij willen graag dat Zeeuwse leerlingen en ook jeugd van buiten de provincie gebruik maken van de onderwijsinstituten in Zeeland, zoals de HZ, Roosevelt Academy en andere scholen. We zien dat het openbaar vervoer daar nog in onvoldoende mate op gericht is. Er is bijvoorbeeld wel een hele goede verbinding tussen Schouwen-Duiveland en Rotterdam, maar dit zou ook naar de Zeeuwse onderwijsinstituten zo moeten zijn.

Westerscheldetunnel
Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota hebben veel partijen een wens uitgesproken met betrekking tot de hoogte van de toltarieven en het vervroegd tolvrij maken van de Westerscheldetunnel. De SGP heeft hier nadrukkelijk geen wens over uitgesproken. Het is bekend dat de SGP van mening is dat de huidige gebruikers moeten profiteren van meevallers. Het college heeft echter een toezegging gedaan dat men in het najaar een onderzoek publiceert naar de ontwikkelingen van de inkomsten van de tol. Zodra de uitkomsten van dat onderzoek bekend zijn, kunnen Provinciale Staten op een weloverwogen wijze een besluit nemen.

Marinierskazerne
De SGP heeft een motie met betrekking tot de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen mede ingediend. In de motie wordt gewezen op de zorgvuldige besluiten die in het verleden door het kabinet zijn genomen en de overeenkomsten die zijn getekend om de kazerne in Vlissingen te bouwen. Het belang van de kazerne voor Zeeland is groot vanwege de daaraan verbonden arbeidsplaatsen en bestedingen. In de motie wordt Gedeputeerde Staten opgedragen om bij het kabinet aan te dringen op het uitvoeren van de eerder genomen besluiten en de met de provincie Zeeland gesloten overeenkomsten. De SGP staat met open armen gereed om de mariniers te ontvangen.

Het college is begonnen aan het laatste jaar van deze bestuursperiode. En dat is geen jaar om met de armen over elkaar te zitten. Er moet veel, heel veel gebeuren. De SGP heeft het college alle wijsheid, gezondheid en Gods zegen toegewenst bij de uitvoering hiervan.