HomeNieuwsVoorkeursvariant Zanddijk Yerseke

Voorkeursvariant Zanddijk Yerseke

Publicatiedatum: 16 dec. 2019

De Provincie heeft het afgelopen jaar maatregelen genomen om de Zanddijk – Molendijk richting Yerseke veiliger te maken. Echter om voor de toekomst dit tracé echt veiliger te maken en Yerseke nog beter bereikbaar te maken is een nieuwe weg nodig.

Noodzaak aanpak
Dat er iets aan de N673 moet gebeuren staat buiten kijf. Vanaf 2008 tot nu zijn er vijftig ongelukken gebeurd. De route over de Zanddijk wordt door veel verschillende verkeersdeelnemers gebruikt. Door eigen inwoners op de fiets of met de auto, door vrachtwagens van allerlei bedrijven, door de vele toeristen, etc. De verschillende groepen verkeersdeelnemers (van vrachtwagens tot fietsers en voetgangers) kruisen elkaar op gevaarlijke plekken. De weg is bovendien niet ingericht op deze verkeersdrukte en kan ook al het zware vrachtverkeer niet goed verwerken.

Onderzoek alternatieven
In de afgelopen periode is door de Provincie Zeeland, gemeenten Reimerswaal en Kapelle, waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat en belanghebbenden onderzoek gedaan naar oplossingen voor de verkeersproblemen van de Zanddijk. In dit onderzoek zijn verschillende alternatieven uitgewerkt, namelijk Roze-Zwart, Bruin, Groen en Rood. Tevens is per alternatief aangegeven wat de effecten zijn voor de bereikbaarheid, doorlooptijd, kosten, etc. 

Voorkeursvariant
De varianten Groen en Rood kunnen alleen gerealiseerd worden met een bijdrage van het Rijk. Het Rijk dient dan de kosten voor de aansluiting op de A58 te betalen. Helaas heeft het Rijk aangegeven de benodigde 17 miljoen euro niet te willen investeren. Ook de variant waarbij de dijk verbreed moet worden (variant Roze-Zwart) heeft niet de voorkeur. Feitelijk blijft dus alleen variant Bruin over. Vrijdag 6 december hebben Gedeputeerde Staten het alternatief Bruin als voorkeursvariant gepresenteerd. Volgens de berekeningen is variant Groen duurder dan Bruin. Daarom kunnen meekoppelkansen voor het poldertracé variant Groen (waarbij de regio en de gemeente meer financieel bijdragen) dit tracé wellicht toch realistischer maken.

Variant Bruin
Het voorkeursalternatief houdt in dat de huidige Zanddijk vanaf rotonde Nishoek tot over de spoorkruising wordt aangepakt. Ook de rotonde bij Nishoek zelf zal worden aangepakt. Vanaf de spoorkruising wordt een nieuwe weg aangelegd die afbuigt naar bedrijventerrein Olzendepolder. Ter hoogte van de Olzendedijk, waar de nieuwe weg kruist, wordt een nieuwe rotonde aangelegd. De huidige spoorwegovergang wordt vervangen door een viaduct. Voor langzaam verkeer (fietsers, landbouwverkeer) blijft de huidige Zanddijk-Molendijk als parallelweg beschikbaar. Het overige (vracht)verkeer rijdt straks over het nieuwe tracé. Gedeputeerde Van der Maas: ‘’Ik denk dat de weg zo veiliger wordt voor alle gebruikers. Ook voor kwetsbare verkeersdeelnemers als bijvoorbeeld fietsers. Door het aanleggen van deze nieuwe weg is Yerseke straks optimaal bereikbaar.’’

Inloopavond
Over het besluit van Gedeputeerde Staten vindt op D.V. dinsdag 17 december 2019 een inloopbijeenkomst plaats. Vertegenwoordigers van de Provincie Zeeland, gemeente Reimerswaal en waterschap Scheldestromen zijn dan aanwezig om het besluit toe te lichten en om met u in gesprek te gaan. Inloop is mogelijk tussen 19.00 en 21.00 uur in Partycentrum de Lepel, Lepelstraat 7A in Yerseke. Iedereen is welkom!

Inspraak
Daarnaast is het mogelijk om van 9 december 2019 tot en met 20 januari 2020 te reageren op het besluit van Gedeputeerde Staten over het voorgenomen voorkeursalternatief Bruin. Gedeputeerde Van der Maas: ‘’Als iedereen meedenkt en inbreng levert, verwacht ik dat we aan de hand daarvan het plan nog kunnen optimaliseren. Ik wil de precieze invulling van het plan graag met de bewoners bespreken.’’ Het besluit kunt u online inzien en ligt ter inzage in het Provinciehuis in Middelburg en het gemeentehuis van Reimerswaal in Kruiningen. Reageren is mogelijk via: https://www.formdesk.com/provinciezeeland/inspraak_zanddijk

Planning
Met de inbreng vanuit de inspraakperiode en de inloopavond nemen Gedeputeerde Staten in februari 2020 een besluit over het voorstel dat gepresenteerd zal worden aan Provinciale Staten. Statenlid Van den Berge: ‘’De SGP-fractie benut de komende tijd om te luisteren naar de reacties uit de regio en zal in het voorjaar alle belangen wegen om zo tot een verantwoorde keuze voor een tracé te kunnen komen.’’ In april 2020 nemen Provinciale Staten een definitief besluit over de aanpak. 

Meer informatie is te vinden op de website van de Provincie Zeeland, Omroep Zeeland en PZC: