HomeNieuwsWerkbezoek Veilig Verkeer Nederland

Werkbezoek Veilig Verkeer Nederland

Publicatiedatum: 22 aug. 2018

Veilig Verkeer Nederland is een organisatie die enerzijds veilig verkeersgedrag probeert te bevorderen door middel van educatie en voorlichting en anderzijds door mensen toe te rusten om zelf actief te werken aan veilig verkeer in de eigen omgeving. Op 22 augustus 2018 bracht de SGP-Statenfractie een bezoek aan de Zeeuwse afdeling van Veilig Verkeer Nederland (VVN). 

Ongevallen in Zeeland zijn vaak het gevolg van stilte op de wegen en het gedrag dat dit veroorzaakt (afleiding). Meer dan 90% van de ongevallen heeft te maken met gedrag en zijn niet te wijten aan de infrastructuur. Dat betekent dus dat er door middel van gedragsbeïnvloeding veel ongevallen voorkomen kunnen worden. De provincie besteedt jaarlijks 750.000 euro aan verkeersveiligheid. 57.000 euro daarvan gaat naar VVN. 

Uniformiteit wegenbelijning
Een probleem met betrekking tot de verkeersveiligheid dat niet aan gedrag is te wijten, is de belijning van wegen. Mensen weten vaak niet goed op welke type weg ze rijden, omdat de belijning onduidelijk is. VVN heeft aangegeven dat het belangrijk is dat mensen aan de belijning moeten kunnen zien welke snelheid daarbij hoort. Dat is in Zeeland vaak niet het geval. Hier ligt een taak voor de provincie om uniformiteit aan te brengen. Hetzelfde geldt voor veel verschillende voorrangssituaties (bijv. met fietsers op een rotonde). Dit kan per rotonde verschillend zijn. 

Gedrag
In Zeeland vallen de meeste ongevallen in de categorie 'frontale botsing' of 'eenzijdig ongeval'. De belangrijkste reden daarvoor is afleiding. Vanwege de stilte op de wegen zijn mensen vaak met andere dingen bezig, zoals met hun smartphone of autoradio. Een ander probleem is alcohol. Het geld dat VVN ontvangt van de provincie wordt gebruikt om projecten uit te voeren die erop zijn gericht om het gedrag van mensen op en rond provinciale wegen veiliger te maken.

Rol VVN ten opzichte van verkeersveiligheid
Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) is een verband van 15 partners dat samenwerkt om de verkeersveiligheid in Zeeland te bevorderen. Deze organisatie was voorheen zo ingericht dat de samenwerkende partners een aantal keer per jaar bij elkaar kwamen. Dat systeem is op de schop gegooid, waardoor de verschillende organisaties (o.a. de VVN) elkaar nu veel minder zien en spreken. De VVN heeft uitgesproken dat zij het erg jammer vinden dat ze nu niet meer regelmatig met de regionale overheden en andere partners om tafel zitten. Door deze organisatieverandering is VVN meer een uitvoerend orgaan geworden en is het meedenken aan de visie op verkeersveiligheid sterk verschraald. 

Landbouwverkeer vs. 'kwetsbare' weggebruikers
De SGP heeft de conflictsituaties tussen landbouwverkeer enerzijds en fietsers en voetgangers anderzijds ter sprake gebracht. Conflictsituaties kunnen voor een deel vermeden worden door landbouwverkeer en fietsers/wandelaars met elkaar in gesprek te laten gaan om begrip te krijgen voor elkaars situatie. Hier zou een taak voor VVN en de ZLTO kunnen liggen. De SGP heeft VVN opgeroepen om dit onderwerp op te pakken en te kijken wat er aan gedaan kan worden. 

Wensen VVN
De SGP heeft gevraagd welke wensen VVN heeft met betrekking tot de verkeersveiligheid in Zeeland en wat de provincie daarin kan betekenen. VVN heeft meer aandacht gevraagd voor de structuur van fietspaden. De structuur is de laatste jaren vaak gelijk gebleven, terwijl ze veel drukker zijn geworden met allerlei verschillende type gebruikers met verschillende snelheden en formaten. Dat levert knelpunten op. Tevens zou VVN graag extra financiën willen om te kunnen handhaven waar dat nodig is en om de persooneelskosten te kunnen betalen. De 57.000 euro die men nu ontvangt is te weinig om alle doelen die VVN heeft, waar te kunnen maken.