HomeNieuwsWerkbezoek Waterschap Scheldestromen

Werkbezoek Waterschap Scheldestromen

Publicatiedatum: 8 mei 2018

Op dinsdag 8 mei 2018 bracht de SGP-Statenfractie een bezoek aan Waterschap Scheldestromen. Binnen de provincie spelen een aantal onderwerpen waarop een goede samenwerking met het waterschap vereist is. Regelmatig overleg is daarom van belang om te kijken waar de samenwerking goed gaat en waar verbetering mogelijk is. 

Namens het waterschap was vrijwel het gehele dagelijks bestuur bij het overleg aanwezig. Verschillende onderwerpen stonden op de agenda: assetmanagement, Omgevingsvisie en Watervisie 2050, samenwerking tussen het waterschap en de provincie, effectiviteit natuurbeheer en het zoetwaterprogramma voor de landbouw. 

Assetmanagement
De provincie is onlangs gestart met assetmanagement. Dat wil zeggen dat wordt geprobeerd om processen te optimaliseren. Het doel is om optimale prestaties uit gebruiksmiddelen (de assets) te halen. Ook het waterschap is bezig om alle processen (met betrekking tot beheer en onderhoud) in beeld te brengen. De SGP heeft het waterschap opgeroepen om ook hierin samen te werken met de provincie om maximale resultaten te behalen. Sommige middelen en/of processen zijn er momenteel dubbel, terwijl ze ook in samenhang opgepakt zouden kunnen worden en daarmee dus een besparing op kunnen leveren. 

Omgevingsvisie en Watervisie 2050
De provincie en het waterschap hebben de Watervisie samen opgepakt en zijn na een intensief traject gekomen tot een beknopt document waarin kaders gesteld worden. Het blijft echter een aandachtspunt dat iedereen deze afgesproken kaders in gedachten houdt wanneer er beleid wordt gemaakt. 
De SGP-fractie heeft het waterschap erop gewezen dat het traject naar een Omgevingsvisie heel anders is dan het traject naar de Watervisie. Het is belangrijk dat allerlei partners overeenstemming bereiken over de Omgevingsvisie. Hoe meer partners meedenken, hoe kleiner de impact van één partner wordt. Het waterschap moet dus goed alert zijn dat de eigen ambities duidelijk in de visie naar voren komen. 

Samenwerking waterschap en provincie
Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft aangegeven dat de samenwerking met gedeputeerde Van der Maas heel goed loopt. Het waterschap is ook zeer tevreden over de samenwerking waarbij 30 medewerkers van de provincie in het kantoor van het waterschap gehuisvest zijn. Het waterschap en de provincie hebben afspraken gemaakt dat deze samenwerking wordt gemonitord en na 1 jaar tussentijds wordt geëvalueerd. Na 2 jaar volgt een definitieve evaluatie. De SGP vindt het belangrijk om te weten wat deze samenwerking gaat opleveren in zijn totaliteit (voor de Zeeuwse gemeenschap) en voor de provinciale organisatie. 

Effectiviteit natuurbeheer
Het waterschap heeft aangegeven dat de weergave van meldingen van overlast door distels die bij de provincie binnenkomen, heel anders is dan wanneer dit bij de gemeenten afzonderlijk nagevraagd wordt. De SGP wil graag goed inzicht in het totaal aantal meldingen dat in de provincie binnenkomt. 

Zoetwaterprogramma voor de landbouw
Vorig jaar zijn er verschillende bijeenkomsten geweest in Zeeland. Daaruit kwam naar voren dat veel boeren bereid zijn om te investeren in zoetwatervoorzieningen in het eigen gebied, maar dat ze daar eerst meer kennis over willen hebben. De SGP-fractie heeft voorgesteld dat het waterschap samen met de provincie een programma opzet om boeren hierin te faciliteren. Vervolgens kunnen boeren zelfstandig de stap naar een zoetwatervoorziening zetten.