Standpunten

Bedrijven

Van belang is dat de ruimtelijke inrichting door de provincie mogelijkheden biedt voor een verantwoorde ontwikkeling van het bedrijfsleven zonder onnodige belemmeringen. Er moeten afspraken gemaakt worden over de plaatsen waar welke bedrijvigheid wordt geaccommodeerd. In het landelijk gebied moet ruimte zijn voor lokaal gewortelde bedrijvigheid. Gelet op hun vaak grote sociale betrokkenheid moeten er ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor de betreffende bedrijven. Voor bedrijventerreinen geldt de SER-ladder van de Sociaal Economische Raad (o.a. eerst herstructurering, dan pas uitbreiding; meervoudig ruimtegebruik). Naast overleg met gemeenten is regionale afstemming noodzakelijk.
Het milieu en de omgeving verdienen aandacht bij het vestigingsbeleid van bedrijven.

Concreet:

  • Aandacht voor de kwaliteit van terreinen en tegengaan van verrommeling en leegstand.
  • Regionale afstemming van bedrijvigheid.
  • Door transitie inspelen op de veranderingen in de ruimtebehoefte.
  • Bedrijvigheid stimuleren en de initiatieven van bedrijven, kennisinstellingen en overheden bundelen.
  • Geld vrijmaken voor DOK41/Kenniswerf om innovaties in het bedrijfsleven te stimuleren.
  • Vergunningaanvragen moeten snel worden afgewikkeld.

Bedrijven en infrastructuur

De mobiliteit van personen en goederen moet goed geregeld zijn. Belangrijk is een integraal beleid tussen bereikbaarheid over de weg, openbaar vervoer en het verder ontwikkelen van bedrijventerreinen. Er dient voldoende ruimte te zijn voor bedrijven aan het water. Om het vervoer over het water optimaal te kunnen benutten moeten hiervoor terreinen komen of gereserveerd worden. In de hals van Zuid-Beveland komen weg, spoor en water bij elkaar. Daar liggen kansen voor een multimodaal centrum, zodat economische groei behouden en gestimuleerd kan worden.

Concreet:

  • Goede ontsluiting van bedrijven op de infrastructuur, zoals wegen, spoor, water en openbaar vervoer.
  • Ruimte voor watergebonden bedrijvigheid en overslag.
  • Verdere containerisatie is in de logistieke sector wereldwijd een gegeven. De Zeeuwse havens zullen hierin ruimschoots moeten voorzien.