Standpunten

Bestuur

Voor de SGP is de overheid ‘Gods dienares’, een door God gegeven instrument om het land te besturen. In Nederland kennen wij daarbij de rechtsstaat, een groot goed waarop we zuinig willen zijn. Dit houdt in dat de overheid zelf voor haar regels staat en daar rechtvaardig de hand aan houdt. Het zorgen voor orde en veiligheid en het bevorderen van recht en gerechtigheid is hiermee de kerntaak van de overheid.

De burgers in de provincie moeten kunnen rekenen op vertegenwoordigers die staan voor hun zaak, betrouwbaar en integer zijn. Alleen zo kan de burger vertrouwen hebben in het bestuur. Een betrouwbare overheid is in de ogen van de SGP ook een overheid die vanuit een vast principe handelt. Politici dienen te handelen uit het besef een ambt te bekleden en om die reden een voorbeeldfunctie te hebben. Hun integriteit mag niet ter discussie staan. Dit geldt eveneens voor de ambtenaren. Daarnaast dient hun klantvriendelijkheid optimaal te zijn.

De SGP kiest in de politiek altijd voor een constructieve opstelling. Wij willen niet onnodig denken in de tegenstelling oppositie-coalitie. Elk voorstel dient op zijn merites beoordeeld te worden. De SGP zou in de periode 2015-2019 graag zien dat zowel Provinciale Staten (PS) als Gedeputeerde Staten (GS) investeren in een open bestuurlijke cultuur. Behalve openheid tussen GS en PS, wil de SGP dat het bestuur ook open en transparant met de samenleving communiceert. Dit maakt het mogelijk om samen te werken aan een betere en mooiere provincie.

Bestuurlijk partnerschap en bestuurlijke samenwerking juicht de SGP zeer toe. Waar nodig moeten de handen in elkaar worden geslagen en moeten de zaken gezamenlijk worden aangepakt. In principe staat de SGP afwijzend tegenover bestuurlijke herindeling of opschaling, tenzij het op basis van een vrijwillige keuze is. Dit geldt zeker ook voor provincies. Differentiatie tussen provincies is voor de SGP namelijk een belangrijk uitgangspunt. Het profiel van de provincie is immers afhankelijk van de specifieke problematiek en fysieke omstandigheden in de regio.

Concreet:

  • Geen nieuwe bestuurlijke structuren, maar een provincie met heldere kerntaken.
  • Behoud van Zeeland als zelfstandige provincie door sterk in te zetten op samenwerking met onder andere de Zeeuwse gemeenten.
  • Uitgangspunt is om de overheidstaken door een goede samenwerking tussen alle Zeeuwse overheden zo uit te voeren dat opschaling of herindeling niet nodig is.
  • Bij het creëren van gemeenschappelijke regelingen dient te worden gewaakt voor het teloor gaan van een goede democratische legitimatie en controle.
  • De provincie is de bondgenoot van gemeenten en betrekt deze optimaal bij het beleid.
  • De provincie draagt zorg voor de behartiging van belangen van onze inwoners naar het Rijk en de Europese instellingen.
  • Stimuleren van provinciegrens-overschrijdende samenwerking op het terrein van de veiligheid.