17 november 2020

Algemene Beschouwingen: Samenleven doe je niet alleen

Op donderdagavond 12 november 2020 gingen de Algemene Beschouwingen over de Begroting 2021 en Najaarsnota 2020 in de Provinciale Staten van Zeeland van start. De volledige bijdrage van de SGP met als titel ‘Samenleven doe je niet alleen’, verwoord door fractievoorzitter Joan van Burg, kunt u hieronder terug lezen.

Licht in de duisternis

‘’Er komt licht aan het eind van de tunnel. Vorige week zei het kabinet dat men er heel hard aan werkt dat iedereen Kerst kan vieren. Het feest van het Licht in de duisternis. Unieke tijden. En zo vinden deze algemene beschouwingen plaats in een bijzondere tijd. Vorig jaar maakten we ons druk over stikstof, PFAS en het klimaat.

Dat doen we nog steeds. Hoe staat het bijvoorbeeld met het legaliseren van de PAS-meldingen? Welke acties nemen Gedeputeerde Staten daarin? Dit om te voorkomen dat er rechtsongelijkheid ontstaat tussen industrie en de agrarische sector.

Maar er is wel wat veranderd. Mensen denken dat de wereld maakbaar is. Dat wetenschap alles op lost. Dat is niet zo. Corona drukt ons met onze neus op de feiten. We zijn als mensen heel erg afhankelijk van anderen. Van onze omgeving. Van onze naasten. En het omzien naar anderen. Maar gaat de Provincie daar wel over? Daar gaan we het over hebben.

Begroting 2021

We zijn blij dat er het provinciebestuur een goede begroting kan opleveren. Ondanks de grote onzekerheid die we sinds maart meemaken, ook op financieel gebied, zijn de uitgaven en inkomsten niet heel erg uit de bocht gevlogen. In dat opzicht is het de landelijke overheid die diepe zakken heeft en daarmee ook veel kosten draagt. We zijn ook niet jaloers op gemeenten, die in dit opzicht nog zwaardere tijden meemaken. De concrete vraag aan Gedeputeerde Staten is hoe zij kijken naar komend jaar. Gaan er meer Zeeuwse gemeenten onder het provinciaal toezicht uitkomen? Als dat niet zo is, wat zijn daar dan de gevolgen van?

De ambtelijke organisatie verdient een compliment voor het opstellen van deze transparante begroting. Ondanks alle onzekerheden van afgelopen tijd en komende tijd.

In de begroting lezen we dat de financiële en controle functies uit elkaar gehaald gaan worden in de toekomst. Een lang gekoesterde wens van de SGP.

Ontvlechting PZEM en Evides

Mogelijk gaat er binnenkort nog een lang gekoesterde wens van de SGP in vervulling. De wens om de aandelen Evides te ontvlechten uit PZEM lijkt volgens het rapport ‘Wind in de zeilen’ in de komende maanden werkelijkheid te worden. Wij benadrukken graag nog een keer dat het ‘om niet’ omhangen van deze aandelen, dus zonder hier voor te betalen, voor de SGP een reëel en daarmee voorkeursscenario blijft. Wij verwachten dat Gedeputeerde Staten dit in de uitwerking van de scenario’s betrekt.

Financieel inzicht in verstrekte subsidies in relatie tot Corona

We hebben gezien dat er in 2020 veel gelden naar het Zeeuws stimuleringsfonds cultuur zijn gegaan.

Wanneer denkt Gedeputeerde Staten zicht te hebben op hoe deze gelden in de afgelopen tijd besteed zijn? Het is belangrijk dat wij daar transparant inzicht in krijgen. Deze vraagt geldt overigens in het algemeen voor uitgekeerde subsidies waar prestatieafspraken voor gelden. Wij begrijpen dat die niet altijd nagekomen konden worden, maar wij moeten wel zicht hebben op de besteding daarvan. En of er dan bijvoorbeeld geld overblijft.

Deze vraag is ons inziens ook relevant voor komend jaar. Corona is niet morgen voorbij, dus daar moeten we ons ook op instellen.

Het stimuleringsfonds cultuur is met 440.000 euro aangevuld uit de pot voor restauratie Rijksmonumenten. Gedeputeerde Staten schrijft dat dat ook kon, omdat het niet mogelijk was om al het geld dit jaar uit te geven. Hierbij hebben wij wel de concrete vraag welke acties er gedaan worden om te zorgen dat dat volgend jaar wel gebeurd. Allerlei Rijksmonumenten in Zeeland hebben dringend onderhoud en restauratie nodig. Denk bijvoorbeeld aan molens. Wat ons betreft moet de 440.000 euro van 2020 bovenop het bedrag van 440.000 euro in 2021 komen, zodat er volgend jaar 880.000 euro beschikbaar is voor de restauratie van Rijksmonumenten.

Erfgoed Deal

Al het geld dat beschikbaar was in de Erfgoed Deal, is naar de Meester van der Heijden Groeve in Nieuw Namen gegaan. Dat betekent dat het geld in één keer aan één project is opgegaan. De gemeente Hulst heeft alles gekregen, de rest van Zeeland niets. Hoe gaan Gedeputeerde Staten hier de komende jaren mee om? Voor zover ons bekend had Erfgoed Zeeland ook veel projecten ingediend. Die kunnen nu niets doen. Wij vinden het belangrijk dat dit in de toekomst breder neerslaat in de samenleving.

Provinciale Impuls Wonen

De SGP wil graag het College bedanken voor het uitvoeren van de SGP-motie inzake Provinciale Impuls Wonen. De dit jaar ingediende motie is nu al uitgevoerd. Projecten uit heel Zeeland kunnen worden ingediend. Zo slaat dit neer in de hele Zeeuwse samenleving en betekenen wij als provincie ook concreet iets voor gewone Zeeuwen.

Toekomst

Hebben we volgend jaar voldoende geld paraat om bij nieuw kabinetsbeleid in te zetten? En bijvoorbeeld bij het coronaherstelfonds wat in 2021 en 2022 vanuit Europa wordt ingezet? Ons bereiken signalen dat het een grote uitdaging is om geld uit de regio te krijgen als cofinanciering bij Europese regelingen.

Openbaar vervoer

Wij maken ons zorgen over de toekomst van het openbaar vervoer in Zeeland. Binnenkort komt er een nieuwe dienstregeling. Connexxion gaat afschalen, want ze moeten alleen rijden waar er vraag is. Daar moet wat ons betreft heel goed over nagedacht worden. Bovendien willen wij daar als Provinciale Staten van op de hoogte gehouden worden. Niet iedereen kan zich namelijk een auto veroorloven.

Volkerak Zoommeer

Afgelopen week heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen dat de minister het verzilten van het Volkerak Zoomeer definitief moet schrappen. Concreet is onze vraag hoe Gedeputeerde Staten dit kan gaan verwerken in de plannen van het Deltaplan Zoetwater. Het biedt ons inziens ook kansen om geplande Rijksfinanciën die bedoeld waren voor het verzilten van het Volkerak Zoommeer, in te zetten voor het Deltaplan Zoetwater. Hoe zien Gedeputeerde Staten dit?

Mooie Nazomer

Tijdens het Zeeland Nazomer Festival in 2019 werd een voorstelling gespeeld die veel stof deed opwaaien vanwege godslastering. Naar aanleiding daarvan diende de SGP een motie ‘Mooie Nazomer’ in, die na een toezegging van de gedeputeerde weer werd ingetrokken. Het is een gevoelig onderwerp, dat beseffen wij. Reden te meer om met elkaar in dialoog te zijn. Wij hopen dat de dialoog voor de zomer van 2021 invulling kan krijgen. Want zonder dialoog ontstaat er een verharding van de samenleving. Een gepolariseerde samenleving. En het woord samenleving houdt in dat je samen leeft. Dat is veel, veel meer dan bewust polariseren. Dit brengt mij op een preek van Jezus: de Bergrede. Uiterst actueel.

Zaligsprekingen

Mattheus 5 : 5 - 9
5. Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.
6. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.
7. Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.
8. Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.
9. Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.

Als we in Zeeland zo kunnen samenleven, dan heb ik hoop voor de toekomst. En ik hoop u ook. Ik, en met mij de SGP-fractie, wensen u ook de komende tijd Gods zegen om uw werk te doen voor een samenleving waar we samen mogen leven.

Want, samenleven doen we niet alleen.’’