23 juli 2021

Mobiliteit, samenwerkingsverbanden en waterbedrijf Evides; Statenvergadering 23 juli 2021

Mobiliteit, samenwerkingsverbanden en waterbedrijf Evides; Een terugblik op de Statenvergadering van 23 juli 2021

De Statenvergadering van 23 juli 2021 vond na lange tijd weer plaats in de Statenzaal in het Provinciehuis in Middelburg. Tijdens de vergadering werd gesproken over de Regionale Mobiliteitsstrategie, de Nota verbonden partijen en de ontvlechting van waterbedrijf Evides uit PZEM. Hieronder leest u de SGP-inbreng bij deze onderwerpen.

Regionale Mobiliteitsstrategie

De SGP kan zich vinden in de wensen en bedenkingen die geformuleerd zijn bij de regionale mobiliteitsstrategie. Voor vier punten vraagt Statenlid Kees van den Berge in zijn bijdrage extra aandacht:

  • Ontschotting van de budgetten van de gemeenten (doelgroepenvervoer) en provincie (openbaar vervoer). De SGP wil een pilot starten in een van de Zeeuwse gemeenten om deze twee te integreren om de dienstverlening te verbeteren en de Zeeuwen een beter reisproduct aan te bieden. Gedeputeerde Harry van der Maas gaf in zijn beantwoording aan dat er een pilot in voorbereiding is voor de regio Middelburg/Vlissingen
  • Betaalbaarheid. Uit de achterban van de SGP komen signalen dat voor sommige scholieren het reizen met de bus duurder is geworden. De vraag aan Gedeputeerde Staten (GS) is om dit te onderzoeken en de bevindingen met Provinciale Staten te delen. Ook vragen we ons als fractie af of er voldoende rekening mee gehouden wordt dat er meer geld vanuit de Provincie naar het OV moet. Wordt er door indexering rekening gehouden met aangepaste cao-lonen? GS laat versneld een evaluatie uitvoeren van Zeeland Voordeel dat sinds mei 2021 in is gegaan.
  • Vrijwilligers. Er komt straks een basisnet waarin er een mix is van verschillende vormen van vervoer. Soms worden vrijwilligers ingezet als chauffeur. Het afgelopen coronajaar heeft ons laten zien dat dit kwetsbaar blijkt te zijn. De SGP-fractie vraagt aandacht hiervoor, omdat daarmee het deur-tot-deur principe onder druk komt te staan en mensen toch weer terugvallen op de eigen auto of vervoer van familie of kennissen.
  • Communicatie. Inwoners van Zeeland moeten meer betrokken worden bij het voorbereiden van de nieuwe situatie. Er is een participatietraject uitgestippeld, maar de SGP vindt dat we meer aan voorlichting moeten doen en vooral ook de voordelen moeten laten zien van de nieuwe regionale mobiliteit in onze provincie. Denk hierbij aan realistische filmpjes hoe straks het nieuwe deur-tot-deur reizen eruit kan gaan zien, of het inrichten van een bushalte of –station naar de nieuwe situatie. Neem de (potentiële) reiziger mee inde aanloop naar een andere wijze van reizen! Gedeputeerde Harry van der Maas gaat vanaf september in overleg met wethouders. Ook zullen dorpsraden en inwoners van Zeeland worden betrokken bij het maken van plannen. Er is nog voldoende tijd om alles voor te bereiden voordat de implementatie plaatsvindt.

“De SGP-fractie kan de uitgangspunten van deze regionale mobiliteitsstrategie steunen. Het huidige systeem moeten we niet langer willen. We moeten toe naar een nieuw systeem dat aansluit op de behoefte van de reiziger. Dus: een aantal vaste lijnen gecombineerd met een fijnmazig systeem van aanvullend vervoer, dat bestaat uit een mix van diverse soorten vervoer, variërend van e-scooter tot haltetaxi, van elektrische auto bestuurd door vrijwilligers tot Wmo-taxi bestuurd door professionals, van buurtbus tot een toeristenbus vanaf een transferium! Enzovoorts.
Met deze opzet wordt het mogelijk een beter reisproduct te realiseren ten opzichte van de huidige situatie!”

Statenvoorstel Nota verbonden partijen Provincie Zeeland 2021

Aan het begin van zijn bijdrage bedankt SGP-Statenlid Wim Kok het college van Gedeputeerde Staten en betrokken ambtenaren voor de helder geschreven nota.

“Het is goed om als Provincie omtrent gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen oftewel verbonden partijen richtlijnen en kaders te hebben. Maar al te snel komt immers de vraag naar voren wie heeft welke rol of waarom neemt de Provincie eigenlijk deel? Deze nota zet dit op een rij, zowel het aangaan van een dergelijke relatie maar nu ook het beëindigen ervan alsmede de spelregels in de tussenliggende periode.

Op één punt ziet de SGP, samen met een aantal partijen, ruimte voor nog verdere verbetering en dat betreft de nieuwe passage rondom het opstellen van een ‘aandeelhoudersstrategie’ (…). Hiervoor dient de SGP, mede namens CDA, VVD, PvdA, 50Plus, SP en D66, een amendement in met als essentie dat bij iedere deelneming en dus altijd een afweging omtrent het opstellen van een aandeelhoudersstrategie wordt gemaakt die aan PS wordt voorgelegd, waarbij de hoogte van het aandelenbelang (genoemd is 25%) en het financiële risico belangrijke parameters zijn in deze afweging. Maar het is Provinciale Staten die de knoop doorhakt. “ TIjdens de digitale stemming aan het einde van de dag werd het amendement unaniem aangenomen.

Statenvoorstel ontvlechting Evides – Fiche 1K ‘Wind in de zeilen’

De SGP is altijd groot voorstander geweest van de wens om waterbedrijf Evides in publieke handen te krijgen. Dit is voortdurend onze lijn in de vele vergaderingen over dit onderwerp geweest. Dat dit vandaag in Provinciale Staten in besluitvormende zin gaat gebeuren, voelt volgens Statenlid Wim Kok als een historisch moment voor alle Zeeuwen:

  1. Ons drinkwater geborgd in publieke handen;
  2. Grofweg 15 miljoen dividend komt beschikbaar voor uitvoering van beleid in onze provincie met als direct tastbaar resultaat een bijdrage aan de realisatie van het Delta Kenniscentrum, al dan niet op termijn.

In het voorstel wat voorligt koopt een overheids-BV de aandelen Evides van PZEM voor een bedrag van 367 miljoen euro en staat de Provincie garant voor de daartoe aan te trekken lening, waarvoor wij door het Rijk in ons weerstandvermogen met 10 miljoen euro worden gecompenseerd als onderdeel van het compenatiepakket ‘Wind in de Zeilen’. Op dit punt kunnen we zeker vaststellen dat we wind in de zeilen krijgen, de gehele constructie oogt doordacht, realistisch en goed uitvoerbaar, slechts een enkele aanscherping lijkt nodig.

De koopsom van 367 miljoen euro komt rechtstreek in de portemonnee van PZEM, die reeds goed gevuld is. Een relevant gedeelte van hetgeen PZEM in kas heeft, is niet nodig voor de directe bedrijfsvoering of het afdekken van verschillende risico’s, oftewel: er is sprake van ‘overliquiditeit’. De SGP is op dit punt glashelder: geld wat over is, mag per ommegaande terug naar diegenen die het kapitaal hebben verschaft, namelijk de provincie en andere Zeeuwse overheden. Om vinger aan de pols te kunnen houden, dient de SGP een amendement in waarin de uitdrukkelijke wens van Provinciale Staten genoemd wordt om voor overdracht van de aandelen Evides middels een procedure van ‘wensen en bedenkingen’ zich te kunnen uitspreken over:

  • Een tussen de aandeelhouders van PZEM NV en PZEM NV op te stellen dividendbeleid dat SMART is geformuleerd met inbegrip van de mogelijkheid om tot uitkering van tussentijds (super)dividend over te gaan;
  • Een voorstel waarin de gehele door PZEM te ontvangen koopsom als geoormerkte reserve beschikbaar wordt gehouden, bij voorkeur statutair vastgelegd, die uitsluitend aangesproken mag worden in overeenstemming met het af te spreken dividendbeleid.

Het amendement, mede ingediend door VVD, CDA, Partij van de Arbeid, SP, Groen Links, ChristenUnie, D66 en 50Plus werd unaniem aangenomen.

Met deze woorden besluit Wim Kok zijn bijdrage: “Met dit voorstel zetten wij een belangrijke stap in de gewenste ontvlechting van Evides uit PZEM. Naast de borging van ons drinkwater krijgen de Zeeuwen zicht op het bijhorend dividend wat ik al eerder een ‘maatschappelijk recht’ heb genoemd. Tegelijkertijd zien wij in de verdere uitwerking met belangstelling de borging van de koopsom van 367 miljoen binnen PZEM tegemoet, ik denk namelijk, voorzitter, dat alle Zeeuwen ook een ‘maatschappelijk recht’ op eventueel aanwezige ‘overliquiditeiten’ bij de PZEM hebben. Wij wensen zowel Gedeputeerde Staten als PZEM goede gesprekken toe, oftewel, samen in het belang van Zeeland.”