Energie

Het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2 moeten worden teruggedrongen. In het regeerakkoord zijn ambitieuze maatschappelijke doelen vastgelegd. Het regeerakkoord spreekt specifiek over windenergie op zee en over zonne-energie. De nog lopende opgave van het Rijk om windenergie op land te realiseren kan knellen met wat inwoners wenselijk vinden. Alternatieve duurzame oplossingen moeten daarom alle kans krijgen. Er is niet één uniek alternatief. Er kan dus geen enkele duurzame soort alternatieve energie worden gemist.
Als windenergie op land wordt gerealiseerd, is niet alleen draagvlak onder de bevolking van belang, maar moeten de omwonenden ook meeprofiteren. Bij de bouw van windparken op zee dienen de belangen van de vissers zwaar mee te wegen bij de plaatsbepaling van windmolens. De visgronden willen we zoveel mogelijk voor hen beschikbaar houden, zodat er ook bij deze sector draagvlak komt voor de aanleg van windparken op zee. Voor Zeeland geldt dat de industrie voor ongeveer 70% de energievraag bepaalt. Inwoners verbruiken slechts een klein deel voor de energievoorziening in het huishouden. Daarom is het noodzakelijk werk te maken van alternatieve vormen van energie die de industrie benut, maar de SGP pleit wel voor een realistische aanpak. De Provincie kan hiervoor subsidies inzetten. Een voorbeeld ervan is het project met betrekking tot restwarmte van bedrijven in het Sloegebied en de Kanaalzone. Feitelijk wordt hier gewerkt aan een ‘circulaire economie’ waarbij afvalstoffen opnieuw worden ingezet als grondstof.

Concreet:

 • Eerst besparen en daarna duurzaam opwekken wat nodig is;
 • Zo veel mogelijk inzetten op zonne-energie. Primair dient het beschikbare dakoppervlak (daken van bedrijfsloodsen, landbouwschuren, kantoorgebouwen, industriële gebouwen, huizen, (semi-)overheidsgebouwen) gebruikt te worden voor het leggen van zonnepanelen;
 • Zonneweides als alternatief voor opwekking van wind op land goedkeuren, mits ze gesitueerd worden op bijvoorbeeld (voormalige)stortplaatsen, in waterwingebieden, op kabel- en leidingstroken;
 • Windmolens alleen plaatsen in de aangewezen concentratiegebieden; bovendien solitaire windmolens zoveel mogelijk vermijden;
 • Bestaande buizenstructuur onder de grond beter benutten voor energievoorziening of (her)gebruik van grondstoffen; een ‘circulaire economie’ bevorderen waarbij afvalstoffen als grondstof worden ingezet voor andere producten;
 • Participatie van omwonenden bij de aanleg van windmolenparken vergroten en hen laten meeprofiteren van de baten;
 • Winning van schaliegas verbieden;
 • De restwarmte van industriële bedrijven lokaal benutten en (her)gebruiken. De Provincie moet hierin een voortrekkersrol spelen;
 • Toepassen van energiezuinige verlichting;
 • De focus vooral op de energievraag van de industrie richten en gemeenten inzetten bij de energievraag van huishoudens;
 • Geen enkele duurzame alternatieve energiesoort in de nieuwe energiemix laten ontbreken.
Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.