U zocht op: Infrastructuur, dit leverde 28 resultaten op.


Bedrijven

Provincie Zeeland / Standpunten / 31 woorden

Van belang is dat de ruimtelijke inrichting door de provincie mogelijkheden biedt voor een verantwoorde ontwikkeling van het bedrijfsleven zonder onnodige belemmeringen. Er moeten afspraken gemaakt wo...

Culturele infrastructuur

Provincie Zeeland / Standpunten / 33 woorden

De Zeeuwse Bibliotheek is van belang voor alle bibliotheken in Zeeland. Niet alleen als ‘hoofdbibliotheek’ maar ook als organisator van allerlei activiteiten op het gebied van kennisdeling...

Detailhandel

Provincie Zeeland / Standpunten / 33 woorden

De detailhandel is in Zeeland een belangrijke werkgever (werkgelegenheid 9 %). Ze is onmisbaar voor de economie van onze provincie en verweven met de samenleving. Een florerende middenstand is van gro...

Economie

Provincie Zeeland / Standpunten / 35 woorden

  Een gezonde en sterke (regionale) economische ontwikkeling is onmisbaar. De taak van de provincie is primair het scheppen van goede voorwaarden en ruimte waarin het bedrijfsleven zich op een ve...

Luchtkwaliteit

Provincie Zeeland / Standpunten / 31 woorden

Luchtverontreiniging kan door decentrale maatregelen niet opgelost worden. Bronbeleid op Europees niveau is de enige juiste aanpak. Toch beschikt de provincie over een breed instrumentarium om maatreg...

Milieu

Provincie Zeeland / Standpunten / 35 woorden

Ruimtelijke kwaliteit en volksgezondheid hangen nauw samen. Bouwen en bewaren betekent ook scherp toezien op de kwaliteit van de natuur, de geschapen planten en dieren en de leefomgeving. Bij elke ont...

Verkeersveiligheid

Provincie Zeeland / Standpunten / 32 woorden

Op onze wegen gebeuren helaas veel ernstige ongelukken. Verkeersveiligheid moet hoge prioriteit hebben! Het uitgangspunt bij de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen dient de optimale veilighe...

Infrastructuur en het belang van goed rentmeesterschap

Provincie Zeeland / Actueel / 2 mrt. 2018 / 32 woorden

Goed rentmeesterschap is voor de SGP het belangrijkste uitgangspunt om tijdens de Provinciale Statenvergadering van vrijdag 2 maart 2018 in te stemmen met het Beheerkader Infrastructuur provincie Zeel...

Begroting 2019 en Najaarsnota 2018

Provincie Zeeland / Actueel / 9 nov. 2018 / 33 woorden

Een Statenvergadering die vrijwel geheel in het teken staat van de provinciale financiën. Dat was de Statenvergadering op vrijdag 9 november 2018 waarin de behandeling van de Najaarsnota 2018 en ...

Verhoging provinciale opcenten

Provincie Zeeland / Actueel / 6 apr. 2018 / 28 woorden

Per 1 januari 2019 worden de provinciale opcenten van de motorrijtuigenbelasting verhoogd. Provinciale Staten stemden vrijdag 6 april 2018 in met dit voorstel van Gedeputeerde Staten. Aanleiding hiert...