14 juli 2023

Concept Zeeuws Gebiedsprogramma gereed

Provincie Zeeland heeft in de eerste helft van juli de conceptversie van het Zeeuws gebiedsprogramma ingediend bij de minister voor Natuur en Stikstof. Samen met partners in de provincie is gezocht naar maatregelen die een positieve bijdrage leveren aan natuur, biodiversiteit, water en klimaat en ook een reductie in stikstof opleveren. Dat heeft geresulteerd in een breed gedragen pakket van maatregelen. Zeeland vraagt nu voor de komende tien jaar € 1,7 miljard aan de minister om de plannen uit te voeren.

Het afgelopen jaar hebben gemeenten en de Provincie diverse bijeenkomsten en regiodialogen georganiseerd. Tijdens deze sessies konden lokale organisaties, ondernemers, maatschappelijke partners, overheden en andere belanghebbenden aangeven wat zij belangrijk vonden. De opgehaalde informatie is verwerkt in dit concept gebiedsprogramma. Gedeputeerde Wilfried Nielen: “Met gezond verstand gaan we de goede dingen doen en de dingen goed doen.”

Menukaart

In het gebiedsprogramma staan maatregelen die goed zijn voor de natuur, water en klimaat, maar ook voor ondernemers. Alle sectoren leveren een bijdrage om de biodiversiteit te verbeteren door reductie van stikstof. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen om de industrie en recreatiesector te verduurzamen en de beschikbaarheid van zoet water te verbeteren. De maatregelen zijn uitgesplitst over diverse sectoren en onderwerpen: akkerbouw, veehouderij, water, natuur, recreatie, industrie en mobiliteit. Deze pakketten kunnen gezien worden als een menukaart: de komende periode bekijkt de provincie per gebied welke maatregelen wenselijk en mogelijk zijn. Dit gebeurt in nauw overleg met bedrijven, bewoners en andere betrokkenen.

Mogelijke maatregelen landelijk gebied

Zeeland is een akkerbouwprovincie. Het eerste pakket met maatregelen focust daarom op deze sector. De maatregelen zijn onder meer bedoeld voor bodemverbetering, precisielandbouw, het stimuleren van emissieloze landbouwmachines en het stimuleren van korte ketens. Tegelijkertijd is zoet water een belangrijk instrument om het stikstofprobleem tegen te gaan. Daarom staan in het gebiedsprogramma maatregelen om beschikbaarheid van zoet water te verbeteren. Voor veeteeltbedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden zijn innovatie, verplaatsing en vrijwillige opkoop mogelijke instrumenten om de uitstoot van stikstof te verminderen. Hetzelfde geldt voor de inzet van agrarisch natuurbeheer.

Ook andere sectoren dragen bij

In Zeeland benadrukken we steeds dat alle sectoren een bijdrage moeten leveren om minder stikstof uit te stoten en de biodiversiteit te verbeteren. Daarom bevat het Zeeuws gebiedsprogramma ook suggesties voor maatregelen buiten het landelijk gebied. Een belangrijke maatregel is bijvoorbeeld om de Westerscheldeferry vanaf 2028 te laten varen met elektrische veerboten. De Staten hebben dit al eerder besloten. Daarom zijn we in gesprek met grote bedrijven om de uitstoot van vervuilende stoffen verder te reduceren. Verder onderzoeken we op welke manier de recreatiesector verder kan verduurzamen.

Rol voor het Rijk

In het gebiedsprogramma maakt de Provincie duidelijk welke maatregelen ze in Zeeland willen nemen om een bijdrage aan nationale doelstellingen te leveren. De oplossing voor de Zeeuwse stikstofopgave is echter deels ook buiten de provincie te vinden. De aanpak vraagt daarom niet alleen regionale, maar ook landelijke maatregelen. De rol van het Rijk komt dan ook meermaals aan de orde in het (concept) Zeeuws gebiedsprogramma.

Hoe gaat het verder?

In de komende maanden gaat het Rijk het gebiedsprogramma toetsen. Ook Provinciale Staten kunnen in september/oktober 2023 hun wensen en bedenkingen aangeven. En daar heeft de SGP u voor nodig! Wat vindt u van het Gebiedsprogramma? Staan er zaken in die u liever anders zou zien? Mist u belangrijke zaken? Laat het ons weten via het antwoordformulier onderaan deze pagina of neem contact met ons op. Begin 2024 volgt dan een advies door de Ecologische Autoriteit en een Consortium. Na een periode van inzage stellen Provinciale Staten vervolgens het gebiedsprogramma vast.

Meer weten over de Zeeuwse aanpak stikstof en landelijk gebied?

Donderdag 13 juli is een webinar uitgezonden over dit gebiedsprogramma. Wat houdt het gebiedsprogramma in? Hoe is het tot stand gekomen? Wat staat er in? Welke maatregelen zijn opgenomen? Hoe gaat het nu verder? U hoort het tijdens het webinar. Het webinar is terug te kijken via deze link

Concept Zeeuws gebiedsprogramma

Het Concept Zeeuws gebiedsprogramma bestaat uit drie delen: 1. Opgaven, 2. Structurerende keuzes en 3. Maatregelen. In het eerste document leest u een samenvatting van de voorgestelde maatregelen.

Samenvatting maatregelen Zeeuws gebiedsprogramma

Deel 1 Opgaven

Deel 2 Structurerende keuzes

Deel 3 Maatregelen

Antwoordformulier concept Zeeuws Gebiedsprogramma