9 februari 2021

North Sea Port: gezond, groeiend en weerbaar

North Sea Port: gezond, groeiend en weerbaar

Gezond, groeiend en weerbaar, dat is voor de SGP de rode draad voor North Sea Port in de komende jaren. Bij de besluitvorming in 2017 toonde de SGP zich een warm voorstander van de fusie tot wat nu North Sea Port is en dat enthousiasme is er nog steeds. Vanuit een positief kritische houding hebben we toen meegedacht en doen we dat nu weer. Tegelijkertijd, in Coronatijd met 8 publieke aandeelhouders een aandeelhoudersstrategie opstellen is een uitdagende klus. Kortom, goed dat er afgelopen vrijdag 5 februari een strategie van de gezamenlijke aandeelhouders door Provinciale Staten is vastgesteld.

Ontstane organisatie uit fusie

De strategie vraagt terecht aandacht voor de organisatie zoals ontstaan uit de fusie, waaronder de SGP nadrukkelijk ook de medewerkers en cultuurverschillen begrijpt. Tevreden medewerkers leveren immers kwaliteit, kwaliteit zorgt voor tevreden klanten en tevreden klanten voor nieuwe klanten. Voor deze Zeeuwse nuchterheid is zelfs geen aandeelhoudersstrategie nodig, maar laat dit wel de praktijk van Vlissingen tot Gent zijn en weer terug. Een fusie past niet in dit kader, maar de SGP is van mening dat Gedeputeerde Staten een eventuele ‘gouden deal’, los van deze strategie, niet mag laten lopen.

Ronde driehoek

De SGP ondersteunt de prioritering zoals weergegeven in de strategische driehoek Werkgelegenheid, Duurzaamheid en Financiële Prestaties. Tegelijkertijd wijzen wij er op dat het behalen van een gezond financieel rendement noodzakelijk is om de driehoek rond te krijgen. Statenlid Wim Kok:

‘’Ik weet, een ronde driehoek klinkt als een uitdaging, maar laat dat dan maar symbool staan voor de uitdaging die de SGP ziet in het balanceren binnen deze driehoek.’’

De SGP is van mening dat het om die reden goed is dat North Sea Port een meerjarige rendementsverwachting inzichtelijk gaat maken. Geen rendement als doel, wel als middel om onze ‘ronde driehoek’ draaiend te krijgen. En als wij op termijn dividend kunnen ontvangen, is dat voor de SGP goed bespreekbaar.

Garanties

Een hieraan gelieerd punt betreft de door de Provincie gestelde Garanties. Meermaals hebben de Staten op een, waar mogelijk, versnelde afbouw aangedrongen en dat is voor de SGP niet veranderd. Het is goed om te zien dat ook dit onderwerp expliciet in de voorliggende aandeelhoudersstrategie is benoemd. In de tekst staat hierover opgenomen dat bij een versnelde afbouw North Sea Port geen ‘competitienadeel’ mag ondervinden. In de wetenschap dat niet ieder nadeel tot een competitienadeel leidt, is voor de SGP duidelijk wat de aandeelhoudersstrategie hierover aangeeft. Als voorbeeld: indien North Sea Port zonder garantie kan lenen, maar wel tegen een hogere rente, is dit best als nadeel te kwalificeren, maar niet direct een competitienadeel en dus verdedigbaar in het kader van de voorliggende aandeelhoudersstrategie.

Risicobeheersing

De SGP wenst ook aandacht voor de bredere risicobeheersing te vragen. Op verschillende plaatsen valt er iets over te lezen, maar de SGP wil graag benadrukken te verwachten dat North Sea Port een risicoprofiel nastreeft wat past bij een publiek aandeelhouderschap. Dit kan worden bereikt middels adequaat risicomanagement en het sturen op voldoende robuuste financiële buffers. De SGP verwacht van Gedeputeerde Staten dat zij dit uitgangspunt delen en gaat ervan uit dat dit onderdeel zal zijn van het strategisch masterplan.

Veiligheid in de haven

Een thema wat ons als publieke Zeeuwse aandeelhouders nadrukkelijk raakt en helaas erg actueel is gezien de krantenkoppen de laatste maanden. Dit is het 'waterbedeffect' vanuit de havens in Antwerpen en Rotterdam, die fors in hebben gezet op de bestrijding van drugslijnen en ondermijnende criminaliteit, met aan de andere kant een relatief open haven als North Sea Port waar kennelijk de toevlucht is gezocht. Statenlid Wim Kok:

‘’Het goede nieuws is echter dat North Sea Port veel invloed kan hebben op dit onderwerp, zij is immers vaak eigenaar van gronden en wegen, of beheerder, verkoper van gronden en kan op al die punten afwegingen maken en zorgen voor balans tussen bijvoorbeeld commercie en veiligheid.’’

North Sea Port is in die zin letterlijk een poort, ook een poort tot Zeeland die een adequate poortwachter verdiend. De SGP steunt daarin van harte de bestaande Havendriehoek met als voorbeeld de samenwerking met de Haven van Moerdijk om tot ‘weerbare zeehavens’ te komen en verwacht dat plannen in dit kader worden doorontwikkeld én uitgevoerd. Gezien het belang van dit onderwerp en ter opscherping dan wel aanmoediging om hier mee door te gaan heeft de SGP samen met andere partijen een amendement ingediend met als essentie dat:

  1. De veiligheid in de haven te allen tijde ruimschoots op orde dient te zijn;
  2. Concrete plannen ter bestrijding van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit worden ontwikkeld én tot uitvoer gebracht, waarbij een publiek-private samenwerking (PPS) nadrukkelijk tot de mogelijkheden behoort.

Het amendement is unaniem aangenomen.

Gezond, groeiend en weerbaar. De SGP wenst de directie van North Sea Port alle wijsheid toe in de uitwerking tot een strategisch masterplan, concreet en meetbaar, wat onze fractie met belangstelling tegemoet ziet!