5 juli 2021

Terugblik ontmoeting Zeeuwse SGP-politici

Terugblik ontmoeting Zeeuwse SGP-politici

De SGP-Statenfractie hecht veel waarde aan goede contacten en kennisuitwisseling met Zeeuwse SGP-raadsleden, wethouders en de fractie van het Waterschap. Jaarlijks organiseert de Statenfractie een bijeenkomst waar alle Zeeuwse SGP-politici voor worden uitgenodigd. Nadat in 2020 een fysieke ontmoeting door coronamaatregelen niet mogelijk was, was de Statenfractie blij om 30 juni 2021 weer Zeeuwse SGP-politici te kunnen ontvangen.

De bijeenkomst vond plaats bij Caisson in Kapelle. Naast de voltallige Statenfractie en Gedeputeerde Harry van der Maas, waren wethouders en raadsleden uit verschillende gemeenten aanwezig. Na de ontvangst opende Joan van Burg de avond door te lezen over de schepping in Genesis 1. Hij wees hierbij ook op artikel 12 uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis, waarin beleden wordt “Dat Hij ze (de aarde en alle schepselen) ook nu alle onderhoudt en regeert naar Zijn eeuwige voorzienigheid en door Zijn oneindige kracht, om den mens te dienen, teneinde de mens zijn God diene.” Na de opening gingen de aanwezigen in twee groepen uiteen door te spreken over de onderwerpen RUD Zeeland en wonen. Ervaringen werden uitgewisseld en ‘good practices’ gedeeld.

Alle gemeenten hebben bijvoorbeeld in meerdere of mindere mate te maken met huisvesting van arbeidsmigranten. Vanuit de Statenfractie doet stagiair Jean Paul Zijderveld een onderzoek hiernaar, dat binnenkort afgerond wordt. De aanpak van gemeente Terneuzen werd gedeeld. In deze gemeente worden centrale huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten gerealiseerd om te voorkomen dat de leefbaarheid in woonwijken achteruit gaat. Ook werd met elkaar nagedacht over het creëren van mogelijkheden voor starters op de arbeidsmarkt. Dit is iets waar SGP-fracties door heel Zeeland zich graag voor inzetten, maar wat met de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt niet eenvoudig is.

Met betrekking tot RUD Zeeland bleken de verschillende volksvertegenwoordigers tegen dezelfde problemen aan te lopen. Het uitvoeren van de kaderstellende en controlerende blijkt erg moeilijk te zijn. Het opstellen van een klankbordgroep zou een middel kunnen zijn om in de toekomst meer grip te krijgen op deze gemeenschappelijke regeling (GR). De Provincie Zeeland heeft onderzoek gedaan naar de toekomst van de RUD. Dit wordt begin juli in de commissievergadering besproken.

Na het plenair terugkoppelen van de gesprekken over RUD Zeeland en wonen, werd onder andere nog gesproken over PFAS, thermisch gereinigde grond, biodiversiteit en de toegankelijkheid van Zeeland. Harry van der Maas eindigde de avond met gebed. Als afsluiting was er onder het genot van een hapje en een drankje de gelegenheid met elkaar door te spreken.

Bekijk voor meer foto’s het bericht op onze Facebookpagina.